ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý

Mục lục bài viết

Bạn đang xem: ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý

Đối với nhận thức, thực tiễn đóng vai trò là cơ sở, động cơ, mục đích và tiêu chuẩn của chân lý, kiểm tra tính đúng đắn của quá trình nhận thức chân lý.

Thực hành là gì? Tại sao thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý? Để có thể giải đáp những thắc mắc này mời bạn tham khảo bài viết Ví dụ thực tế là tiêu chuẩn của chân lý của luathhoangphi.vn để có cái nhìn rõ nét hơn về triết học Mác - Lênin.

Thực hành là gì?

Thực tiễn là tổng thể những hoạt động vật chất, có mục đích, có tính lịch sử và xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.

Hoạt động thực tiễn có những đặc trưng cơ bản sau:

Thực tiễn là hoạt động có mục đích của con người

Thực tiễn là một hoạt động lịch sử - xã hội.

Bản chất của hoạt động thực tiễn là sự tác động qua lại của chủ thể và khách thể. Hoạt động thực tiễn rất đa dạng với các hình thức ngày càng phong phú, nhưng có thể chia thành ba hình thức cơ bản, đó là: hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị - xã hội, hoạt động thực nghiệm khoa học. :

+ Các hoạt động sản xuất vật chất như trồng lúa, dệt vải, sản xuất giày dép...

+ Hoạt động chính trị xã hội: loại hoạt động này nhằm thay đổi các quy định xã hội, chế độ xã hội như thanh niên tình nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, nhân dân đi bỏ phiếu bầu đại biểu. Hội nghị…

+ Hoạt động thực nghiệm khoa học: Loại hình hoạt động này ra đời cùng với sự xuất hiện của các ngành khoa học.

Bên cạnh việc hiểu biết về thực hành, để có thể đưa ra Ví dụ thực tế là tiêu chuẩn của chân lý thì chúng ta cũng cần có cái nhìn chính xác về sự thật.

Chân lý theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng là tri thức phù hợp với thực tế khách quan và được kiểm nghiệm bằng thực nghiệm. Chân lý bao giờ cũng là chân lý khách quan, tức là tri thức mà nội dung của nó không phụ thuộc vào con người. Và sự thật là cả tuyệt đối và tương đối.

Ngoài ra, nhận thức là quá trình phản ánh biện chứng, chủ động, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở của thực tiễn.

Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý được hiểu như thế nào?

trước khi cho Ví dụ thực tế là tiêu chuẩn của chân lý Đâu là tiêu chí của sự thật cần được giải thích trong thực tế?

Thực tiễn là tiêu chí duy nhất của sự thật:

Thực tiễn là hoạt động vật chất tất yếu khách quan, diễn ra độc lập với nhận thức, nó luôn vận động và phát triển trong lịch sử, từ đó thúc đẩy nhận thức vận động, phát triển. Bất kỳ biến thể nào của nhận thức đều liên tục chịu sự kiểm tra trực tiếp của thực tiễn.

Xem thêm: non stop là gì

Thực tiễn đóng vai trò là tiêu chuẩn, thước đo giá trị của tri thức thu nhận được trong nhận thức, nó còn bổ sung, sửa chữa, điều chỉnh, chỉnh sửa, phát triển và hoàn thiện nhận thức.

Nhờ thực tiễn kiểm nghiệm, chúng ta mới xác định được thế nào là hợp pháp, thế nào là đúng, thế nào là sai, điều gì nên làm...

Thực tiễn là điểm xuất phát của nhận thức, là nhân tố có vai trò quyết định đối với sự hình thành và phát triển của nhận thức, đồng thời cũng là nơi mà nhận thức luôn hướng đến để kiểm nghiệm tính đúng đắn.

Con người phải luôn quán triệt quan điểm thực tiễn, đòi hỏi nhận thức phải xuất phát từ thực tế. Nếu chúng ta xa rời thực tế sẽ dẫn đến mắc phải bệnh chủ quan, duy ý chí, bệnh giáo điều, máy móc, quan liêu.

Tri thức phù hợp với thực tế khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm là tri thức chân chính.

Chân lý có tính cụ thể, có đặc tính gắn liền và phù hợp giữa nội dung phản ánh với một đối tượng nhất định với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

Mỗi tri thức chân lý bao giờ cũng có một nội dung nhất định, nội dung đó bao giờ cũng gắn với một đối tượng xác định nên chân lý nào cũng gắn với những điều kiện lịch sử cụ thể.

Việc nắm vững nguyên lý về tính cụ thể của chân lý có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng trong hoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn.

Nhận thức là sự hiểu biết về bản chất quy luật của thực tiễn, trong đó thực tiễn là cơ sở, động lực và mục đích của nhận thức.

- Tiêu chuẩn thực hành vừa mang tính tuyệt đối vừa mang tính tương đối

Chân lý cũng có tính khách quan, là sự thống nhất giữa hai cấp độ là chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối, điều đó cũng có nghĩa là nhận thức phải trải qua một quá trình đi từ chỗ không biết đến biết đầy đủ. hơn về sự vật, hiện tượng.

Một chân lý luôn xác thực, xác thực và luôn được thực tiễn kiểm nghiệm vì chân lý là sản phẩm của quá trình nhận thức tri thức đúng đắn.

Chính trong thực tiễn, người ta mới chứng minh được chân lý, tức là chứng minh được tính hiện thực và sức mạnh, tính trần tục của tư duy.

Thực tiễn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau nên các hình thức kiểm nghiệm thực tiễn coi tri thức là chân lý cũng khác nhau, đó có thể là tiến hành thí nghiệm, áp dụng phát minh vào thực tế.

Tấm gương của thực tiễn là tiêu chí của chân lý

Ví dụ: Nhà bác học Galileo đã khám phá ra định luật về lực cản của không khí.

Ví dụ: Trái đất quay quanh mặt trời

Ví dụ: Không có gì quý hơn độc lập tự do

Những ví dụ trên chứng tỏ rằng thực hành là tiêu chuẩn của chân lý. Vì chỉ có đem những kiến ​​thức đã có được qua tri giác đối chiếu với thực tế để kiểm tra, thử nghiệm thì mới khẳng định được tính đúng đắn.

Đây là nội dung của bài viết Ví dụ thực tế là tiêu chuẩn của chân lý . Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

Xem thêm: indicate là gì