turn into là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

Let us turn our attention to…

Bạn đang xem: turn into là gì

Sau Khi đã từng rõ rệt rằng..., tao hãy nằm trong tảo thanh lịch...

Let us now analyze/turn to/examine…

Tiếp theo đòi, tao hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu vớt...

done to tát a turn

hoàn trở nên việc gì vô chính thời hạn quan trọng nhằm thao tác cơ

even a worm will turn

con giun xéo lắm cũng quằn

Xem thêm: life expectancy là gì

to turn sth down

từ chối một địa điểm việc làm

Ví dụ về đơn ngữ

I always found her lively and keen, but would never have thought she would turn into this icon.

It has an undulating, cambered terrain with a sharp downhill turn into the trang chính straight.

The train then makes a right turn into the final former near-miss point, a corkscrew.

She saves his life by throwing the dust onto the trolls, who turn into mere insects.

The women also commonly use plants such as manioc to tát turn into flat cakes, which they cook over a small pile of coals.

Xem thêm: rape là gì