Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 4 Có Đáp Án Lớp 4 Tính Giá Trị Của Biểu Thức


Bạn thấy một dạng xem tóm tắt của tài liệu. Xem và tải về bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.87 KB, 3 trang)

Bạn đang xem: Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 4 Có Đáp Án Lớp 4 Tính Giá Trị Của Biểu Thức

Mời các bạn xem: Đọc giá trị của từ ngữ lớp 4 và đáp án

Bài tập Toán nâng cao lớp 4: Đếm tiền

A. Học thuyết

Lịch làm việc

Khi chúng ta đếm bằng chữ, chúng ta làm việc từ trái sang phải. Nếu biểu thức chứa dấu ngoặc đơn thì ta thực hiện các thao tác trên dấu ngoặc đơn trước. Nếu từ bao gồm cộng, trừ, nhân và chia, trước tiên chúng ta nhân và chia, sau đó cộng và trừ.

B. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị của từ

a, 234576 + 578957 + 47958 b, 41235 + 24756 - 37968c, 324586 - 178395 + 24605 d, 254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính giá trị của từ

A, 96736 + 76238) B, 420785 + 37320. + 60320. - 17020

Bài 3: Tính giá trị của từ

a, 25178 + 2357 x 36 b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 - 374 x 38 d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2434 1: 5 - 4: 5 - 4, 5 - 4, 5 x 4 , 5 - 4, 5 x 4, 5 g 5 g 57-57

Bài 4: Tính giá trị của từ

a, 324 x 49 : 98 b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79 d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46 f, 1005 - 388292:

Bài 5: Tính giá trị của từ

a, 427 x 234 - 325 x 168 b, 16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37 d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính giá trị của từ

a, 213933 - 213933 : 87 x 68 b, 15275 : 47 x 204 - 204c, 13623 - 13623 : 57 - 57 d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 7: Tính giá trị của từ


(2)

Bài 8: Tính giá trị của từ

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98c, (34044 - 324 x 67): 48 - 48 d, 167960 -68 x 60 - 167960 - 167960 - 4

Bài 9: Cho biểu thức P = m + 527 x n. Tính P khi m=473, n=138.

Bài 10: Xét biểu thức P = 4752 : (x - 28)

a, Tính P khi x = 52b, Tìm x khi P = 48

Bài 11: Cho biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A khi x = 145b, Tìm x khi A = 373

Bài 12: Cho B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B khi x = 57b, Tìm x để B = 40849

Bài 13: Nối A với B để tìm

a, A = 1a 26 + 4 b 4 + 57 c B = ab 9 +199 c

b, A = a 45 + 3b 5 B = abc + 570 -15c

c, A = abc + pq + 452 B = 4 bc + 5q + ap3

BÀI TẬP 14: Viết mỗi câu sau đây là kết quả của các yếu tố này:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42b, mm + pp + xx + yy

Xem thêm: norms là gì

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Đặt dấu ngoặc vào chỗ thích hợp.

kết hợp để từ A có giá trị (hiển thị các bước)a, 47


(3)

Trả lời

Bài 1: Tính giá trị của từ

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính giá trị của từ

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính giá trị của từ

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính giá trị của từ

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

và, 392f,79

Bài 5: Tính giá trị của từ

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính giá trị của từ

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính giá trị của từ

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính giá trị của từ

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài giảng 9:73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

BÀI 13: a, A > B b, A BÀI 14:

và, 6x27

b, 11 x (m + p + x + y)c, 101 x 99

Bài 15:

a, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)b, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)c, 3 x (15 + 18 : 6 + 3)

Một tài liệu chung


*
Truyện.81. Tính giá trị của từ (tiếp theo) 10 687 3
*
7 569 0 hồ sơ về chi phí của đạo luật
*
Giá tổng hợp của đầu 7 780 0
*
Tổng chi phí 74800 cổ phiếu
*
Thử tính giá trị của các số dành cho học sinh lớp 4 32 2 16
*
Kiến thức toán học: Vận dụng giải phương trình vào bài toán chữ 21 853 0
*
Toán lớp 3: Bài học chủ đề: Thử tính giá trị của từ liên quan đến phép nhân ppt 3 699 0
*
Giáo án toán lớp 3: Chủ đề bài học: Thử tính giá trị của từ potx 3 721 1
*
Giáo án Toán lớp 3 : Tên chủ đề : Từ vựng đếm có nhận xét ( TT ) potx 3 498 0
*
Giáo án Toán lớp 3 : Tên bài dạy : Nhận xét Đếm số từ doc 3 492 0
*

Tài liệu bạn đang tìm kiếm đã sẵn sàng để tải xuống


(39.59 KB - 3 trang) - Download Top 4 Bài tập
Tải xuống toàn bộ Kinh thánh ngay bây giờ

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 7 Chương 2 Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

x

Xem thêm: landscape là gì