stereotype là gì

/ˈstɛriəˌtaɪp , ˈstɪəriəˌtaɪp/

Thông dụng

Danh từ

Bản in đúc
Sự sản xuất bạn dạng in đúc; sự in vì thế bạn dạng in đúc
Mẫu sẵn, kiểu rập khuôn
to portray someobody as a stereotype
mô miêu tả như theo dõi kiểu rập khuôn
Ấn tượng thâm thúy, tuyệt hảo bất di bất dịch

Ngoại động từ

Đúc bạn dạng nhằm in
In vì thế bạn dạng in đúc
Lặp lại như đúc, rập khuôn; công thức hoá

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

đặc trưng

Kinh tế

sự rập khuôn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
average , boilerplate , convention , custom , fashion , formula , institution , mold , pattern , received idea , banality , bromide , commonplace , platitude , truism
verb
catalogue , conventionalize , define , dub , institutionalize , methodize , normalize , pigeonhole * , regulate , standardize , systematize , take vĩ đại be , typecast , categorize , convention , mold , pattern , standard

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: stereotype là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: fee là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: vegetarian là gì