signal là gì

/'signəl/

Chuyên ngành

Toán & tin

tín hiệu
carry initiating signal
tín hiệu trả ban đầu
coded signal
tín hiệu mã hoá
correcting signal
tín hiệu sửa chữa
cut-off signal
tín hiệu tắt
delayed signal
tín hiệu trễ
emergency signal
tín hiệu hỏng
error signal
tín hiệu sai
feedback signal
tín hiệu tương tác ngược
gating signal
tín hiệu hòn đảo mạch
incoming signal
(điều khiển học tập ) tín hiệu vào
inhibit signal
(điều khiển học tập ) tín hiệu cấm
interleaved signal
tín hiệu đan nhau
modulating signal
(điều khiển học tập ) tín hiệu đổi thay điệu
monitor signal
(điều khiển học tập ) tín hiệu kiểm tra
pilot signal
(điều khiển học tập ) tín hiệu [điều khiển, kiểm tra]
quantized signal
tín hiệu lượng tử hoá

Cơ khí & công trình

hiệu báo

Xây dựng

biển báo hiệu
dựng cột tiêu
mốc tiêu

Kỹ thuật công cộng

báo hiệu
check signal unit-CSU
bộ báo hiệu kiểm soát
destination point (ofa signal message)
điểm cho tới của báo hiệu
empty signal unit-ESU
bộ báo hiệu trống
hand signal
báo hiệu bởi vì tay
independent signal unit-ISU
bộ báo hiệu độc lập
Loss of Signal Level (C/I channel code) (LSLD)
bỏ kích hoạt tuyến báo hiệu
maintenance signal unit-MSU
bộ báo hiệu bảo trì
multiple signal unit-MSU
bộ báo hiệu nhiều tín hiệu
offset signal method
phương pháp báo hiệu dịch vị
signal center
trung tâm báo hiệu
signal channel
kênh báo hiệu
signal confirmation code
mã vấn đề báo hiệu
signal drop
nắp báo hiệu
signal lamp
đèn báo hiệu
signal lamp
đèn báo hiệu (bảng đồng hồ)
signal light
đèn báo hiệu
signal man
người báo hiệu
signal symptom
triệu hội chứng báo hiệu
signal traffic
lưu lượng báo hiệu
Signalling - Data - Link - Connection - Order Signal
Tín hiệu "Lệnh liên kết tuyến số liệu báo hiệu"
Signalling System Control Signal (SCU)
tín hiệu tinh chỉnh và điều khiển khối hệ thống báo hiệu
single signal unit SSU
bộ báo hiệu duy nhất
subsequent signal unit
bộ báo hiệu sản phẩm con
subsequent signal unit
bộ báo hiệu phân dãy
tandem signal unit-TSU
bộ báo hiệu sau cùng
test-signal unit-TSU
bộ báo hiệu thử
wireless signal
sự báo hiệu vô tuyến
cột tiêu
geodetic signal
cột chi trắc địa
dấu hiệu
signal indicator
bộ phận chỉ vệt hiệu
stop signal
dấu hiệu ngừng xe
tidal signal
dấu hiệu thủy triều
phát tín hiệu
AF signal generator
máy trừng trị tín hiệu âm tầm
analog signal generator
máy trừng trị tín hiệu tương tự
analog signal transmitter
máy trừng trị tín hiệu tương tự
HF signal generator
máy trừng trị tín hiệu cao tần
microwave signal generator
máy trừng trị tín hiệu vi sóng
sawtooth signal generator
máy trừng trị tín hiệu răng cưa
signal generator
bộ trừng trị tín hiệu
signal generator
máy trừng trị tín hiệu
signal generator
máy trừng trị tín hiệu/ khí giới đánh giá dao động
signal injector
máy trừng trị tín hiệu
standard frequency signal generator
máy trừng trị tín hiệu tần số chuẩn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
arresting , arrestive , characteristic , conspicuous , distinctive , distinguished , eminent , exceptional , eye-catching , famous , illustrious , individual , marked , memorable , momentous , notable , noteworthy , noticeable , peculiar , prominent , pronounced , remarkable , renowned , salient , significant , striking , bold , observable , outstanding , pointed
noun
alarm , alert , beacon , bleep , blinker , cue , flag , flare , gesture , go-ahead * , green light * , high sign * , indicator , mark , mayday , movement , nod , okay * , omen , sign , sos , tocsin , token , wink , gesticulation , indication , motion
verb
beckon , communicate , flag , flash , gesticulate , gesture , motion , nod , semaphore , sign , signalize , warn , wave , wink , alarm , arrow , blinker , buzzer , command , cress , cue , extraordinary , flare , horn , image , impulse , indicator , lantern , memorable , message , notable , noticeable , notify , outstanding , password , presage , prominent , remarkable , signify , siren , sound , tocsin , toot , warning , whistle

Từ trái khoáy nghĩa