same là gì

/seim/

Thông dụng

Tính từ

Đều đều, đơn điệu
their jokes are a little same
những lời nói đùa của mình vẫn tiếp tục đơn điệu như thế
( (thường) sở hữu 'the') nằm trong một; cũng vậy; ko khác; tương tự hệt; như nhau; tương tự như
to say the same thing twice over
nói cút rằng lại một điều như nhau
to travel in the same direction
đi về và một hướng
he is the same age as I
anh ấy nằm trong tuổi hạc với tôi
he gave the same answer as before
anh tớ vẫn vấn đáp như trước

Đại từ

(từ khan hiếm,nghĩa hiếm) lại sức ấy, cũng vẫn người ấy, vẫn người đó
to the same
lại gửi người ấy
from the same
cũng lại tự người ấy gửi (tặng...)
Vẫn khuôn mẫu đó; gần giống thế
we would tự the same again
chúng tớ tiếp tục lại thao tác làm việc như vậy nữa
more of the same
cứ cho thêm nữa và một loại vì vậy, cứ cho tới húp thêm thắt và một loại dung dịch...
Cái vẫn nêu phía trên (không sở hữu 'the', sử dụng trong những hoá đơn..)
(pháp lý) điều vẫn rằng bên trên, người vẫn rằng trên
all just the same
dầu sao cút nữa
same here
(thông tục) tôi cũng thế; tôi đồng ý
(the) same to tát you
mày cũng vậy; anh cũng thế

Phó kể từ ( .the .same)

Như nhau; cũng như vậy, vẫn như thế
I think the same of him
tôi cũng nghĩ về về anh tớ như thế
just the same
vẫn nó như vậy, vẫn nó như thường

Cấu trúc kể từ

to amount to tát the same thing
cũng vậy; gần giống thế
to tát come to tát the same thing
cũng vậy, cũng thế
to tát be the same thing
cũng vậy, gần giống thế
at the same time
đồng thời; và một lúc
Tuy nhiên; tuy vậy mà
be in the same boat
cùng hội nằm trong thuyền; nằm trong công cộng cảnh ngộ
be of the same mind (about something/somebody)
nhất trí, sở hữu và một ý kiến
in the same breath
một hơi; một mạch
not in the same street (as somebody/something)
kém tài ai; ko đối chiếu được với ai
the same old story
chuyện thông thường xảy ra

Chuyên ngành

Xây dựng

sự cứu giúp tàu
sự cứu giúp đắm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
aforementioned , aforesaid , carbon * , carbon-copy , clone , coequal , comparable , compatible , corresponding , ditto * , double , dupe * , duplicate , equal , equivalent , indistinguishable , interchangeable , in the same manner , lượt thích , likewise , look-alike , related , same difference , selfsame , similar , similarly , synonymous , tantamount , twin , very , xerox * , changeless , consistent , constant , invariable , perpetual , unaltered , unchanged , unfailing , uniform , unvarying , identic , identical , even , unchanging , equable , invariant , regular , steady , adequate , alike , analogous , coeval , cognate , commensurate , congeneric , congenerous , congruent , consubstantial , contemporary , ditto , equiponderant , equipotent , equipotential , exact , homogeneous , ibid , isomeric , isonomic , isonomous , parallel , self , symmetrical

Từ trái khoáy nghĩa