run out of là gì

Bản dịch của "run out of sth" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: run out of là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "run out of sth" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "run out of" nhập một câu

In the wake of the financial crisis of 2007-2008 many government shelters have run rẩy out of adequate space and financial resources.

Xem thêm: threshold là gì

I wasn't going to tướng be run rẩy out of any rink.

Although geothermal sites are capable of providing heat for many decades, individual wells may cool down or run rẩy out of water.

However, they run rẩy out of gas down the road and the creature attacks them.

You don't want to tướng run rẩy out of ideas after a few weeks or months.

Xem thêm: subsidize là gì