product là gì

product noun (THING MADE)

They vì thế a range of skin-care products.

Bạn đang xem: product là gì

The product is so sánh good it sells itself.

Từ điển kể từ đồng nghĩa: những kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa, và những ví dụ

How often should I wash my hair if I use product?

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng hoàn toàn có thể dò la những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

product noun (IN MATHEMATICS)

Xem thêm: syllabus là gì

[ C ]   mathematics   specialized

The product of 6 and 3 is 18.

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

product noun (IN CHEMISTRY)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của product kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Xem thêm: slay là gì