priority là gì

/prai´ɔriti/

Thông dụng

Danh từ

Sự ưu thế (về cấp cho bậc); quyền ưu tiên, quyền được trước; sự ưu tiên mặt hàng đầu
priority is given lớn developing heavy industry
ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nặng
you must decide what your priorities are
anh rất cần được xác lập những điều ưu tiên của anh ấy là gì
a first (top) priority
điều được xét trước từng điều khác
(giao thông) quyền ưu tiên (quyền được cút trước những phương tiện đi lại (giao thông) khác)

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

quyền cút trước

Toán & tin cẩn

độ ưu tiên
medium priority
độ ưu tiên trung bình
priority level
mức chừng ưu tiên
priority schema
sơ vật dụng ưu tiên
sự ưu tiên
absolute priority
sự ưu tiên tuyệt đối
access priority
sự ưu tiên truy nhập
dynamic priority
sự ưu tiên động
interrupt priority
sự ưu tiên ngắt
output priority
sự ưu tiên xuất
selection priority
sự ưu tiên lựa chọn
TP (transmissionpriority)
sự ưu tiên truyền
transmission priority (TP)
sự ưu tiên truyền

Xây dựng

trọng điểm
priority construction
công trình trọng điểm

Kỹ thuật công cộng

quyền ưu tiên
absolute priority
quyền ưu tiên tuyệt đối
access priority
quyền ưu tiên truy nhập
discard priority
mất quyền ưu tiên
earlier priority
quyền ưu tiên đầu tiên
job priority
quyền ưu tiên công việc
loss of priority
sự rơi rụng quyền ưu tiên
loss priority
mất quyền ưu tiên
ưu điểm
ưu tiên
absolute priority
quyền ưu tiên tuyệt đối
absolute priority
sự ưu tiên tuyệt đối
absolute priority
ưu tiên tuyệt đối
access priority
quyền ưu tiên truy nhập
access priority
sự ưu tiên truy nhập
access priority
ưu tiên truy nhập
APG (automaticpriority group)
nhóm tự động hóa ưu tiên
APG (Automatic Priority Group)
nhóm ưu tiên tự động động-APG
automatic priority group
nhóm ưu tiên tự động động
automatic priority group (APG)
nhóm tự động hóa ưu tiên
base priority number
số ưu tiên cơ bản
cell loss priority
ưu tiên rơi rụng tế bào
cell loss priority (CLP)
ưu tiên rơi rụng tế bào
Contention Priority - Oriented Demand Assignment protocol (CPODA)
giao thức gán đòi hỏi theo gót kim chỉ nan giành giật chấp ưu tiên giành giật chấp
CRP channel request priority
mức ưu tiên đòi hỏi kênh
current priority level
mức ưu tiên hiện nay thời
Demand Priority Access Method (DPAM)
phương pháp truy nhập ưu tiên theo gót yêu thương cầu
device priority
ưu tiên thiết bị
discard priority
mất quyền ưu tiên
display priority
ưu tiên hiển thị
dynamic priority
sự ưu tiên động
dynamic priority
ưu tiên động
earlier priority
quyền ưu tiên đầu tiên
Fixed Priority Oriented Demand Assignment (FPODA)
phân xẻ theo gót đòi hỏi kim chỉ nan ưu tiên cố định
high priority
ưu tiên cao
high-priority program
chương trình ưu tiên cao
in order of priority
theo trình tự động ưu tiên
indication of priority
sự chỉ báo ưu tiên
interrupt priority
sự ưu tiên ngắt
interrupt priority
ưu tiên ngắt
interrupt priority level
mức ưu tiên ngắt
job priority
quyền ưu tiên công việc
last priority-level
mức ưu tiên cuối cùng
last priority-level
mức ưu tiên mới mẻ nhất
limit priority
ưu tiên hạn chế
loss of priority
sự rơi rụng quyền ưu tiên
loss priority
mất quyền ưu tiên
low priority
ưu tiên thấp
low priority (e.g. cell)
ưu tiên thấp
medium priority
độ ưu tiên trung bình
medium priority
mức ưu tiên trung bình
non-priority interrupt
ngắt ko ưu tiên
normal priority process
quá trình ưu tiên chuẩn
operation priority
ưu tiên hoạt động
output medium priority
đầu đi ra ưu tiên trung bình
output priority
sự ưu tiên xuất
Priority Access and Channel Assignment (PACA)
gán kênh và truy nhập ưu tiên
priority channel
kênh ưu tiên
priority construction
công trình ưu tiên
Priority Control (PC)
điều khiển ưu tiên
priority for called subscriber
hộ mướn bao được gọi ưu tiên
priority for called subscriber
người mướn bao được gọi ưu tiên
priority indicator
bộ chỉ báo ưu tiên
priority interrupt
ngắt ưu tiên
Priority Interrupt Controller/Programmable Interrupt Controller (PIC)
Bộ tinh chỉnh ngắt ưu tiên/Bộ tinh chỉnh ngắt hoàn toàn có thể lập trình
priority interrupt level
mức ngắt ưu tiên
priority interrupt table
bảng ngắt ưu tiên
priority lane
làn xe pháo ưu tiên
priority level
cấp ưu tiên
priority level
mức chừng ưu tiên
priority level
mức ưu tiên
priority links set
tập links ưu tiên
priority massage
điện văn khẩn ưu tiên
priority message
thông báo ưu tiên
priority number
số ưu tiên
priority of output
ưu tiên đầu ra
priority performance option
tùy lựa chọn chỉ mặt hàng ưu tiên
priority phase
pha ưu tiên
priority polling
sự căn vặn vòng ưu tiên
priority processing
sự xử lý ưu tiên
priority program
chương trình ưu tiên
priority queue
hàng đợi ưu tiên
priority queue
hàng ưu tiên
priority queue system
hệ thống mặt hàng đợi ưu tiên
priority queue system
hệ thống xếp mặt hàng ưu tiên
priority right
quyền ưu tiên
priority scheduler
bộ lập biểu ưu tiên
priority scheduler
bộ chuẩn bị mặt hàng ưu tiên
priority scheduling
sự chuẩn bị mặt hàng ưu tiên
priority schema
sơ vật dụng ưu tiên
priority signal
tín hiệu ưu tiên
priority lớn the right
ưu tiên mặt mũi phải
priority value
giá trị ưu tiên
priority valve
van phân phối ưu tiên
priority valve
van ưu tiên
segment priority
ưu tiên phân đoạn
selection priority
mức ưu tiên lựa chọn
selection priority
sự ưu tiên lựa chọn
selection priority
ưu tiên chọn
temporal priority
ưu tiên tạm thời thời
TP (transmissionpriority)
mức ưu tiên truyền
TP (transmissionpriority)
sự ưu tiên truyền
transmission priority
ưu tiên truyền
transmission priority (TP)
mức ưu tiên truyền
transmission priority (TP)
sự ưu tiên truyền
Transmission Priority Field (APPN) (TPF)
Trường ưu tiên truyền dẫn (APPN)

Kinh tế

địa vị ưu tiên
quyền ưu tiên
accord priority (to...)
cho quyền ưu tiên
assets priority
quyền ưu tiên tài sản
high priority
quyền ưu tiên quánh biệt
priority in budgetary discussion
quyền ưu tiên thảo luận ngân sách
priority of a creditor
quyền ưu tiên của căn nhà nợ
priority of claim
quyền ưu tiên đề nghị bồi thường
priority of purchase
quyền ưu tiên mua
quota priority
quyền ưu tiên hạn ngạch

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
antecedence , arrangement , crash project , greatest importance , lead , order , precedence , preeminence , preference , prerogative , previousness , rank , right of way , seniority , superiority , supremacy , transcendence , precedency , anteriority , ascendancy , position , urgency

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: priority là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: revolution là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: abstract là gì