pay là gì

/pei/

Thông dụng

Ngoại động kể từ .paid

Trả (tiền bổng...); nộp, thanh toán
to pay somebody
trả chi phí ai
to pay a sum
trả một vài tiền
to pay one's debt
trả nợ, giao dịch thanh toán nợ
to pay taxes
nộp thuế
(nghĩa bóng) trả công, thưởng, đền rồng đáp lại
Dành cho; cho tới (thăm...); ngỏ (lời khen ngợi...)
to pay a visit
đến thăm
to pay one's respects to tát someone
đến xin chào ai
to pay someone a compliment
ngỏ điều khen ngợi ngợi, ca tụng ai
to pay attention to tát something
chú ý cho tới điều gì
Cho (lãi...), đem (lợi...)
it pays six per cent
món bại liệt mang đến sáu Xác Suất lãi

Nội động từ

Trả, thanh toán; đóng góp góp
( + for) (nghĩa bóng) cần trả giá bán giắt, cần Chịu đựng hậu quả
he shall pay for it
hắn sẽ rất cần trả giá bán giắt về sự đó
Có lợi; đem lợi, sinh lợi
this concern does not pay
công việc sale chẳng lợi lộc gì

Danh từ

Tiền lương
an increase in paya pay increase
sự tăng lương
in the pay of somebody
ăn bổng của ai; vì thế ai trả lương

Cấu trúc kể từ

to pay away
trả không còn, giao dịch thanh toán, trang trải
(hàng hải) thả (dây chuyền...)
to tát pay back
trả lại, trả lại
to tát pay off
thanh toán, trang trải
Trả không còn bổng rồi mang đến thôi việc
Giáng trả, trả nủa, trả thù
Cho thành phẩm, tạo nên kết quả
(hàng hải) cút né về phía bên dưới bão táp (tàu, thuyền)
to tát pay out
(như) to tát pay away
Trả thù oán, trừng trị (ai)
to tát pay up
trả không còn, giao dịch thanh toán, trang trải
to tát pay through the nose
như nose
he who pays the piper calls the tune
ai trả chi phí thì người ấy đem quyền
to tát pay one's way
không đem việc làm giắt nợ
to tát pay for one's whistle
phải trả giá bán giắt về cái tính ngông cuồng của mình

hình thái từ

  • past paid
  • PP : paid
  • V_ing : paying

Toán & tin

trả, trả giá
pay in
thu vào;
pay off
trả tiền;
pay out
trả (tiền)

Xây dựng

Nghĩa thường xuyên ngành

thù lao lao động

Kỹ thuật công cộng

Nghĩa thường xuyên ngành

lớp chứa chấp dầu
nộp (tiền, thuế…)
tiền công

Kinh tế

Nghĩa thường xuyên ngành

chi trả
đóng
nộp
thanh toán
tiền lương
tiền công
trả (tiền)

Nguồn không giống

  • pay : Corporateinformation

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
allowance , bacon * , bread * , commission , compensation , consideration , defrayment , emoluments , fee , hire * , honorarium , income , indemnity , meed , payment , perquisite , pittance , proceeds , profit , reckoning , recompensation , recompense , redress , reimbursement , remuneration , reparation , requital , return , reward , salary , satisfaction , scale , settlement , stipend , stipendium , take-home , takings , wage , wages , earnings , emolument , hire , annuity , bonus , bribe , defrayal , guerdon , incentive , liquidation , maintenance , rebate , retainer , retribution , tip , tribute
verb
adjust , bear the cost , bear the expense , bequeath , bestow , chip in * , clear , come through , compensate , confer , cough up , defray , dig up , disburse , discharge , extend , foot * , foot the bill * , grant , handle , hand over * , honor , kick in * , liquidate , make payment , meet , offer , plunk down , prepay , present , proffer , put up * , recompense , recoup , refund , reimburse , remit , remunerate , render , repay , requite , reward , satisfy , settle , stake , take care of , benefit , be worthwhile , serve , answer , atone , be punished , get just desserts , suffer , suffer consequences , be profitable , be remunerative , bring in , kick back * , make a return , make money , pay dividends , pay off * , pay out , produce , provide a living , return , show gain , show profit , sweeten * , yield profit , avenge oneself , get even , làm đẹp for , pay back * , pay one’s dues , punish , reciprocate , retaliate , settle a score , square , square things , indemnify , redress , expend , give , lắc out , outlay , draw , earn , gain , gross , net , realize , yield , allowance , amortize , ante , commission , commute , compensation , disburse (payout) , fee , foot , hire , income , profit , retribution , salary , settlement , spend , stipend , tip , tribute , wage , wages

Từ ngược nghĩa