offer là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

I offer you my deepest condolences on this dark day.

Bạn đang xem: offer là gì

Tôi van lơn gửi câu nói. phân tách buồn thâm thúy với việc rơi rụng non rộng lớn lao của doanh nghiệp.

Unfortunately we cannot accept your offer because…

Rất tiếc rằng Shop chúng tôi ko thể đồng ý lô hàng vì thế...

We are all deeply shocked to tát hear of the sudden death of…and we would lượt thích to tát offer our deepest sympathy.

Chúng tôi vô nằm trong nhức lòng Khi hoặc tin cẩn... đang được đi ra lên đường rất rất đột ngột, và mong muốn gửi câu nói. phân tách buồn thâm thúy cho tới các bạn.

I am highly motivated and look forward to tát the varied work which a position in your company would offer bu.

Tôi rất rất hòng được đảm nhận địa điểm này bên trên Quý doanh nghiệp lớn và góp sức qua chuyện việc hoàn thành xong toàn bộ những trách nhiệm được giao phó.

Are you going to tát send bu a formal offer?

Bạn đem gửi cho tới tôi thư chào nhập học tập đầu tiên không?

Since you are not willing to tát offer us a lower rate, we regret to tát inform you that we are unable to tát place an order with you.

Do mặt mày ông/bà ko thể thể hiện nấc khá rẻ rộng lớn, Shop chúng tôi rất rất tiếc nên thông tin rằng Shop chúng tôi sẽ không còn đặt mua của mặt mày ông/bà.

_[amount]_ is my final offer!

Trả giá chỉ phen cuối này, _[số tiền]_!

Do you offer kosher food?

Nhà mặt hàng đem thức ăn Do Thái không?

Do you offer halal food?

Nhà mặt hàng đem thức ăn Hồi Giáo không?

Xem thêm: lyrics là gì

Do you offer vegetarian food?

Nhà mặt hàng đem số chay không?

What programs tự you offer?

Có những lịch trình nào?

Ví dụ về đơn ngữ

The charity creates opportunities for parents to tát get together and offers an information and tư vấn service.

The football team is a department of a larger sports club which also offers handball, karate, table tennis, and volleyball.

Offering record lookups for particular geographic areas is another common service.

Genetic counseling usually is offered when the screening test result is positive.

In a few years the property was offered for sale.

Wanted posters offering rewards of $50, $100, and sometimes more for specific runaway slaves were placed by slaveowners, attracting bounty hunters to tát a quest.

The devotees bow down at the feet of the deity while offering hymns of praise.

A sacred fire is often a place for the offering of prayers, herbs, food, and sacrifices of artwork.

Another aspect of food offerings is the hierarchy that foods have.

Its environs await with lands that are not too steep, offering themselves up for hiking in nature.