non stop là gì

Bản dịch của "non-stop" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: non stop là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "non-stop" vô một câu

The station had also been built on a fairly sharp curve which imposed tốc độ restrictions on any non-stop express trains.

Includes several mixes of his hits as well as re-recorded songs in a non-stop mix.

Even the non-stop torrential rain couldn't wash the smile from my face.

Xem thêm: typo là gì

We are phối to tướng produce and broadcast over 700 hours of non-stop, original programming with world-class production values.

He didn't, talking non-stop through the entire siêu xe ride.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "non-stop" vô giờ đồng hồ Việt

come to tướng a complete stop động từ

Xem thêm: youth là gì