Ngân hàng chính sách không phải đóng bảo hiểm tiền gửiTheo quy định mới nhất về thực hiện Luật bảo hiểm tiền gửi, tất cả các ngân hàng hoạt động tại Việt nam đều phải tham gia bảo hiểm tiền gửi ngoại trừ ngân hàng chính sách. Các quy định mới nhất về bảo hiểm tiền gửi này sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 19 tháng 8 tới

Nguồn:https://zaia.vn/