meet là gì

/mi:t/

Thông dụng

Danh từ

Nơi những người dân săn bắt tụ họp với nhau
Cuộc thi đua đấu
an athletics meet
cuộc thi đua điền kinh

Tính từ

Phù hợp; quí đáng

Ngoại động từ; động tính kể từ vượt lên trên khứ là .met

Gặp, gặp gỡ gỡ
to meet someone in the street
gặp ai ở ngoài phố
to meet somebody half-way
gặp ai thân mật đường; (nghĩa bóng) thoả hiệp với ai
Nice vĩ đại meet you
đặc biệt vui vẻ được gặp gỡ bạn
Đi đón
to meet someone at the station
đi đón ai ở ga
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nài trình làng, thích nghi (với người nào)
meet Mr John Brown
xin trình làng ông Giôn-Brao
Gặp, vấp váp nên, đương đầu
to meet danger
gặp nguy khốn hiểm
to meet difficulties
vấp nên khó khăn khăn
Đáp ứng, thoả mãn, thực hiện vừa phải lòng
to meet a demand
thoả mãn một yêu thương cầu
to meet the case
được thoả mãn; được đáp ứng
Nhận, tiếp nhận; Chịu đựng đựng, cam chịu
he met his reward
anh ấy nhận phần thưởng
to meet one's over (death)
chết, nhận lấy hình mẫu chết
Thanh toán (hoá đơn...)
to meet the transport charges
thanh toán chi phí công vận chuyển

Nội động từ

Gặp nhau
when shall we meet again?
khi nào là tất cả chúng ta lại gặp gỡ nhau?
Gặp gỡ, tụ họp, họp
the Committee will meet tomorrow
ngày mai uỷ ban tiếp tục họp
Gặp nhau, nối nhau, tiếp vô nhau, gắn vô nhau

Cấu trúc từ

to meet with something
gặp nên, vấp váp nên (khó khăn...)
to meet with someone
tình cờ gặp gỡ ai
to meet the ear
được nghe thấy
to meet the eye
được nhìn thấy
to meet someone's eye
nhìn vô đôi mắt ai
to make both ends meet
thu vén tằn tiện nhằm thời điểm cuối tháng ngoài thiếu thốn tiền
to meet one's Maker
chầu trời; chết
to meet one's Waterloo
thất bại ê chề

Hình thái từ

  • V-ing: meeting
  • Past : met
  • PP : met

Chuyên ngành

Xây dựng

sự chạm chán, điểm gặp gỡ nhau, gặp gỡ, chạm chán, giao dịch thanh toán, đáp ứng

Toán & tin

giao // phú nhau, gặp; ứng; thoả mãn (yêu cầu)

Kỹ thuật công cộng

hợp
đáp ứng
điểm phú cắt
gặp
giao
meet homomorphism
đồng cấu giao
giao nhau
phù hợp

Kinh tế

đáp ứng (nhu cầu)
thỏa mãn
meet demand
thỏa mãn yêu thương cầu
meet demand (to...)
thỏa mãn yêu thương cầu
meet the demand
thỏa mãn nhu cầu
meet the demand (to...)
thỏa mãn nhu cầu
meet the market demand
thỏa mãn thị trường
meet the requirements of customers
thỏa mãn yên cầu của khách hàng hàng
trả trúng hạn
ứng phó (các số chi tiêu)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
accommodated , applicable , appropriate , apt , conformed , equitable , expedient , fair , felicitous , fit , good , happy , just , proper , reconciled , right , suitable , timely , becoming , befitting , correct , fitting , tailor-made , useful
noun
athletic sự kiện , competition , conflict , contest , sự kiện , match , meeting , tournament , tourney , amalgamation , assemblage , assembly , assignation , audience , brainstorming , caucus , clinic , collocation , colloquium , conclave , concourse , confluence , conflux , confrontation , congregation , congress , convention , convergence , conversazione , convocation , decussation , encounter , diễn đàn , intersection , junction , juncture , levee , plenum , powwow , rally , rendezvous , seminar , summit , symposium , synod , tryst , workshop
verb
accost , affront , brush against , bump into , chance on , clash , collide , come across , come up against , confront , liên hệ , cross , dig up , encounter , engage , experience , face , fall in with , find , front , get together , grapple , greet , hit , light , luck * , make a meet , meet face vĩ đại face , rendezvous with , rub eyeballs , lập cập across , lập cập into , lập cập up against , salute , see , strike , stumble , touch shoulders , tumble , tussle , wrestle , abut , adhere , adjoin , border , coincide , connect , converge , intersect , links , links up , reach , touch , unite , answer , approach , come up vĩ đại , comply , cope with , discharge , equal , execute , fit , fulfill , gratify , handle , match , measure up , rival , satisfy , suffice , tie , appear , assemble , be introduced , be present , be presented , collect , congregate , enter in , flock , foregather , gather , get vĩ đại know , join , make acquaintance , muster , open , rally , rendezvous , show , sit , bound , butt , neighbor , verge , feel , go through , have , know , suffer , taste , undergo , take on , react , respond , fill , agree , appropriate , battle , bump , chance , competition , confer , contend , contest , convene , convoke , decussate , duel , sự kiện , fitting , happen , harmonize , intercept , moderate , proper , rencounter , suitable , tournament , tryst

Từ ngược nghĩa

verb
miss , disconnect , disjoin , divide , separate , avoid , dodge , cancel , disperse , elude , escape , scatter