Lý Thuyết Hóa Lớp 11 Bài 1 1: Bài 1, Giải Hóa 11 Bài 1: Sự Điện Li


Nối các dây dẫn điện vào cùng một nguồn điện ta chỉ thấy bóng đèn sáng trong cốc đựng dung dịch NaCl. Do đó dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước cất và dung dịch sacaroza không dẫn điện.

Bạn đang xem: Lý Thuyết Hóa Lớp 11 Bài 1 1: Bài 1, Giải Hóa 11 Bài 1: Sự Điện Li

Bạn đang xem: Giáo án hóa học 11 tập 1

Nếu làm thí nghiệm tương tự ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; hóa chất ancol etylic (C2H5OH), glixerol (C2H5(OH)3) không dẫn điện.

Ngược lại axit, bazơ, muối đều dẫn điện.

2. Nguyên nhân dẫn đến sự cố điện của axit, bazơ và muối trong nước

Ngay từ năm 1887, Arenius (S. Arrhenius) đã đưa ra giả thuyết và sau đó đã chứng minh rằng:

Tính dẫn điện của dung dịch axit, bazơ và muối là do trong dung dịch của chúng có các hạt mang điện chuyển động tự do gọi là ion.

Quá trình phân li các chất trong nước thành ion là quá trình điện phân. Những chất khi tan trong nước phân li ra ion gọi là chất điện li.

Vậy axit, bazơ, muối là chất điện li.

Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li.

Ví dụ:

- Muối phân huỷ thành cation kim loại và anion gốc axit:

*

- Axit phân li thành cation H+ và anion axit-bazơ:

*

- Bazơ bị phân li thành cation kim loại và anion hiđroxit:

*

3. Định nghĩa hiện tượng điện phân

- Sự điện li là quá trình phân li thành ion (cation, anion) khi chất đó tan hoặc tan trong nước.

Chất điện li là những chất khi tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn điện bằng cách phân li thành ion.

II. CUỘC CÁCH MẠNG ĐIỆN TỬ

1. Chất điện phân

- Để mô tả tốc độ phân li của các ion chất điện li, ta dùng khái niệm chất điện li.

+ Độ phân li α (alpha) của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử bị phân li thành ion (n) và tổng số chất hoà tan (n0).

*

Xem thêm: hedge là gì

+ Số phân tử cũng bằng số giọt nên αα bằng tỉ số giữa nồng độ mol chất tan phân ly trong Cp với tổng nồng độ mol chất tan trong dung dịch Ct:

*

Độ điện ly α phụ thuộc vào:

Bản chất của chất tan.

Bản chất của dung môi.

+ Nhiệt

Ổn định điện giải.

2. Chất điện li mạnh và chất điện li yếu

a) Chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước phân li tất cả các phân tử chất tan thành ion, α = 1 .

Chất điện ly mạnh là axit mạnh như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4,...; bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2,... và nhiều muối.

Trong phương trình điện ly của chất điện ly mạnh, người ta dùng mũi tên để chỉ quá trình điện phân.

Ví dụ:

*

b) Chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần phân tử các chất tan trong nước phân li thành ion, phần còn lại tồn tại dưới dạng các phân tử trong dung dịch.

Chất điện ly yếu là các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3,... ; bazơ yếu như Bi(OH)3,Mg(OH)2,...

Trong phương trình điện ly của chất điện ly yếu, người ta sử dụng hai mũi tên ngược nhau.

Xem thêm: Nơi Lạnh Nhất Không Phải Miền Bắc Mà Là Nơi Không Có Tình Yêu

Ví dụ:

*

Cân bằng điện giải là cân bằng động. Giống như tất cả các loại hóa chất khác, chất điện phân cũng tuân theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Satellite.

Xem thêm: estimate là gì