look out là gì

Bản dịch của "look out" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: look out là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "look out" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "look out" vô một câu

Or they might warn a person lớn look out for that big ant just north of your foot.

At first, she appears only lớn look out for her own interests, caring little for anything but her goal.

Xem thêm: hedge là gì

I also look out on a very curious drawbridge.

We'll definitely be in your đô thị, sánh look out for that.

Most of the single-family residential homes look out over golf course holes, ponds, or natural areas.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "look out":

Xem thêm: syllabus là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "look out" vô giờ Việt