loading là gì

/´loudiη/

Thông dụng

Danh từ

Sự hóa học sản phẩm (lên xe pháo, tàu)
Hàng chở (trên xe pháo, tàu)
Sự hấp thụ đạn

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự hóa học vận chuyển, trọng lực, phụ tải

Cơ khí & công trình

sự hấp thụ tải

Hóa học tập & vật liệu

sự vận chuyển khí hơi

Giải mến EN: The act of someone or something that loads; specific uses include: a condition that occurs in distillation or absorption processes, in which the vapor-liquid capacity of packed towers or bubble-plate columns is limited because the tower becomes loaded with water due to tát a high vapor flow rate. Giải mến VN: Một loại phản xạ của một người hoặc một vật Lúc bị vượt lên trên vận chuyển. Cụ thể là 1 loại phản xạ xẩy ra nhập quy trình trưng chứa chấp nhập cơ mức độ chứa chấp tương đối nước của ống tương đối bị giới hạn Lúc áp suất khí tương đối nhập ống tạo thêm.

Bạn đang xem: loading là gì

Xây dựng

sự bốc xếp
sự hóa học liệu

Kỹ thuật cộng đồng

lượng tải
loạt
phụ tải
sự hóa học hàng
sự hóa học tải
acid loading
sự hóa học vận chuyển axit
biaxial loading
sự hóa học vận chuyển nhì trục
creep loading
sự hóa học vận chuyển thực hiện rão
cyclic loading
sự hóa học vận chuyển tuần hoàn
filter loading
sự hóa học vận chuyển bể lọc
one-sided loading
sự hóa học vận chuyển một phía
radial loading
sự hóa học vận chuyển xuyên tâm
random loading
sự hóa học vận chuyển ngẫu nhiên
repeated loading
sự hóa học vận chuyển nhiều lần
sự bịa đặt gánh
sự bịa đặt tải
sự gia cảm
sự nạp
sự hấp thụ liệu
hand loading
sự hấp thụ liệu vì thế tay
impact loading
sự hấp thụ liệu vì thế xung
loading in bulk
sự hấp thụ liệu cả khối
loading in bulk
sự hấp thụ liệu dạng rời
mechanical loading
sự hấp thụ liệu vì thế máy
sự hấp thụ mìn
sự vận chuyển, sự chất

Giải mến EN: The act of someone or something that loads; specific uses include:1. the process of putting materials in place for use or for transportation to tát another site.the process of putting materials in place for use or for transportation to tát another site.2. the buildup of a material, for example on a cutting tool.the buildup of a material, for example on a cutting tool.. Giải mến VN: Hoạt động của một người hay 1 vật hóa học lên. Cách người sử dụng riêng: 1. quy trình bịa đặt vật tư nhập địa điểm nhằm dùng hoặc di chuyển cho tới một địa điểm không giống. 2. sự tụ tập vật tư, ví dụ bên trên một công cụ hạn chế.

sự tải
sự xếp hàng
ship loading
sự xếp sản phẩm lên tàu
trọng tải
loading equipment
trọng vận chuyển của thiết bị
vật nặng

Kinh tế

chở hàng
phụ phí
phụ phí bảo hiểm
phí bảo đảm nước ngoài ngạch
phí vay mượn nợ
sự hóa học hàng
selective loading
sự hóa học sản phẩm đem lựa chọn lọc
tính tăng phí

Giải mến VN: Phần tính tăng lệ phí khủng hoảng rủi ro nhiều loại không giống nhau của ngân hàng nhằm khuyến mãi.

việc bốc hàng
completion of loading
hoàn vớ việc bốc hàng
supervision of loading
giám sát việc bốc sản phẩm (xuống tàu)
việc hóa học (hàng) tăng lên và giảm xuống (tàu, xe)

Địa chất

sự bốc xếp, sự hấp thụ dung dịch nổ, sự xúc bốc

Xem thêm: good morning là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: plushie là gì