Lập trình ứng dụng Android Từ Điển Thuốc (FireBase, MYSQL, SQLITE) [By Nguyễn Văn Trọng]Demo ứng dụng Từ Điển Thuốc được viết bằng Android Studio.
Sử dụng dữ liệu SQLITE để sử dụng tra cứu offline.
MYSQL để sử lý USER.
FIREBASE để chát với bác sĩ và upload hình ảnh,.v..v
Link full source code:

Nguồn:https://zaia.vn/