Lập trình C# căn bản – Bài 2: Các khái niệm căn bản và viết chương trình đầu tiên