Lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn – những sai lầm cần tránh