involve là gì

/ɪnˈvɒlv/

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

kể cả
gồm

Hóa học tập & vật liệu

tham gia vào

Toán & tin

nâng lên luỹ thừa; suy rời khỏi, kéo theo; xoáy, xoắn

Kỹ thuật cộng đồng

bao hàm
chứa
kéo theo
lôi kéo
quấn lại
quay theo

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
absorb , affect , argue , associate , bind , catch , commit , complicate , comprehend , comprise , compromise , concern , connect , contain , cover , denote , embrace , embroil , engage , engross , enmesh , entail , entangle , grip , hold , hook , implicate , imply , incorporate , incriminate , inculpate , links , mean , mire , mix up * , necessitate , number , point vĩ đại , preoccupy , presuppose , prove , relate , require , rivet , rope in , snarl up , suggest , take in , tangle , touch , wrap up in , embody , encompass , have , include , subsume , ask , Call for , take , catch up , embrangle , mix up , suck , occupy , embarrass , perplex , ravel , snarl , interpenetrate , permeate , snare , wrap

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: involve là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: Đánh giá giày Jordan - Điểm nổi bật và chất lượng trong từng thiết kế

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: indicate là gì