how là gì

A2

in what way, or by what methods:

Bạn đang xem: how là gì

How bởi we get đồ sộ the town from here?

How can/could he be sánh stupid?

I don't know how anyone could think that way.

How (= it is very) nice đồ sộ see you!

"She paid for everything." "How (= that was very) generous."

 how strange, stupid, weird, etc. is that? C2 informal

Xem thêm thắt

 how are you?

A1

used đồ sộ ask someone if they are well and happy:

Xem thêm: from time to time là gì

"Hi, Lucy, how are you?" "Fine, thanks, how are you?"

Xem thêm thắt

 how are things? informal (also how's everything?); (also how's it going?)

I haven't seen you for ages, Carol. How are things?

Xem thêm thắt

 and how! informal

used đồ sộ show that you feel the same way as someone or agree with them:

Xem thêm thắt

Xem thêm: hearsay là gì

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong những chủ thể này:

Các trở thành ngữ

(Định nghĩa của how kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)