highlight là gì

Bạn đang xem: highlight là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to highlight
Phân kể từ hiện nay tại highlighting
Phân kể từ quá khứ highlighted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại highlight highlight hoặc highlightest¹ highlights hoặc highlighteth¹ highlight highlight highlight
Quá khứ highlighted highlighted hoặc highlightedst¹ highlighted highlighted highlighted highlighted
Tương lai will/shall² highlight will/shall highlight hoặc wilt/shalt¹ highlight will/shall highlight will/shall highlight will/shall highlight will/shall highlight
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại highlight highlight hoặc highlightest¹ highlight highlight highlight highlight
Quá khứ highlighted highlighted highlighted highlighted highlighted highlighted
Tương lai were to highlight hoặc should highlight were to highlight hoặc should highlight were to highlight hoặc should highlight were to highlight hoặc should highlight were to highlight hoặc should highlight were to highlight hoặc should highlight
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại highlight let’s highlight highlight
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: snail là gì