Gợi Ý Đáp Án Môn Tiếng Anh Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 Đợt 1, Đáp Án 24 Mã Đề Tiếng Anh Thi Tốt Nghiệp Thpt


Chương tiếng Anh bao gồm 24 câu hỏi và câu hỏi hỗn hợp từ 4 chương đầu tiên. Thí sinh có thể xem đáp án của người chỉ điểm để dự đoán kết quả.

Bạn đang xem: Gợi Ý Đáp Án Môn Tiếng Anh Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 Đợt 1, Đáp Án 24 Mã Đề Tiếng Anh Thi Tốt Nghiệp Thpt

Mã 401:

Bạn đang xem: đáp án tiếng anh

1. Một

2C

3. Một

4. Một

5. XÓA

6. BỎ

7. Một

8. Một

9. DỄ DÀNG

10. BỎ QUA

11. BỎ

12. Một

13. Một

14. CỔ ĐẠI

15. DỄ DÀNG

16. CŨ

17. Xóa

18. DỄ DÀNG

19. Xóa

20. TRƯỚC

21. CŨ

22. DỄ DÀNG

23. Một

24. CŨ

25. Một

26. DỄ DÀNG

27. DỄ DÀNG

28. DỄ DÀNG

29. CŨ

30. Xóa

31. CŨ

32. Xóa

33. CŨ

34. DỄ DÀNG

35. Một

36. Một

37. Loại bỏ

38. Loại bỏ

39. Loại bỏ

40. DỄ DÀNG

41. VÚ

42. DỄ DÀNG

43. Xóa

44. Xóa

45. DỄ DÀNG

46. ​​DỄ DÀNG

47. Loại bỏ

48. DỄ DÀNG

49. CŨ

50. Một


1. Một

2C

3. DỄ DÀNG

4. XÓA

5. DỄ DÀNG

6. DỄ DÀNG

7. CỔ ĐẠI

8. Một

9C

10. CỔ ĐẠI

11. Một

12. BỎ

13. Một

14. DỄ DÀNG

15. BỎ

16. DỄ DÀNG

17. DỄ DÀNG

18. DỄ DÀNG

19. Một

20. BỎ

21. Một

22. Xóa

23. Một

24. Xóa

25. Xóa

26. DỄ DÀNG

27. Một

28. Xóa

29. DỄ DÀNG

30. Một

31. DỄ DÀNG

32. DỄ DÀNG

33. DỄ DÀNG

34. Một

35. Một

36. Một

37. Loại bỏ

38. Một

39. Loại bỏ

40. DỄ DÀNG

41. Một

42. Xóa

43. Xóa

44. DỄ DÀNG

45. CŨ

46. ​​Loại bỏ

47. Loại bỏ

48. Một

49. Một

50. DỄ DÀNG


1. XÓA

2C

3. XÓA

4. XÓA

5. Một

6. DỄ DÀNG

7. DỄ DÀNG

8. Một

9. BỎ QUA

10. DỄ DÀNG

11. Một

12. DỄ DÀNG

13. CỔ ĐẠI

14. DỄ DÀNG

15. BỎ

16. BỎ

17. CŨ

18. CŨ

19. Xóa

20. DỄ DÀNG

21. Một

22. Một

23. Một

24. Xóa

25. CŨ

26. Xóa

27. Một

28. DỄ DÀNG

29. Một

30. Xóa

31. CŨ

32. DỄ DÀNG

33. Xóa

34. Một

35. CŨ

36. CŨ

37. DỄ DÀNG

38. CỔ

39. DỄ DÀNG

40. DỄ DÀNG

41. CŨ

42. DỄ DÀNG

43. CŨ

44. Xóa

45. Loại bỏ

46. ​​DỄ DÀNG

47. Một

48. CỔ

49. DỄ DÀNG

50. Loại bỏ


1. DỄ DÀNG

2 A

3. XÓA

4. CỔ ĐẠI

5. DỄ DÀNG

6. CỔ ĐẠI

7. Xóa

8. BỎ QUA

9C

10. DỄ DÀNG

11. BỎ

12. CŨ

13. CỔ ĐẠI

14. BỎ

15. DỄ DÀNG

16. DỄ DÀNG

17. Một

18. BỎ

19. CŨ

20. BỎ

21. Xóa

22. Một

23. CŨ

24. CŨ

25. Xóa

26. Một

27. CŨ

28. Một

29. CŨ

30. Xóa

31. Một

32. CŨ

33. Một

34. Xóa

35. Loại bỏ

36. Loại bỏ

37. CŨ

38. Một

39. Một

40. CŨ

41. Một

42. CŨ

43. Một

44. CŨ

45. CŨ

46. ​​Một

47. Loại bỏ

48. Loại bỏ

49. Một

50. Một


1. DỄ DÀNG

2C

3. XÓA

4. CỔ ĐẠI

5. XÓA

6. BỎ

7. CỔ ĐẠI

8. DỄ DÀNG

9. BỎ QUA

10. CỔ ĐẠI

11. DỄ DÀNG

12. CŨ

13. Một

14. DỄ DÀNG

15. CŨ

16. Một

17. CŨ

18. DỄ DÀNG

19. Xóa

20. BỎ

21. DỄ DÀNG

22. DỄ DÀNG

23. CŨ

24. Một

25. CŨ

26. CŨ

27. CŨ

28. Một

29. Xóa

30. Xóa

31. DỄ DÀNG

32. Một

33. CŨ

34. DỄ DÀNG

35. Một

36. DỄ DÀNG

37. Một

38. DỄ DÀNG

39. Loại bỏ

40. Xóa

41. Một

42. Xóa

43. Một

44. Một

45. Loại bỏ

46. ​​DỄ DÀNG

47. Loại bỏ

48. Một

49. Một

50. DỄ DÀNG


Xem thêm: get out là gì

1. Một

2 A

3. CỔ ĐẠI

4. DỄ DÀNG

5. XÓA

6. DỄ DÀNG

7. Xóa

8. BỎ QUA

9C

10. BỎ QUA

11. CỔ ĐẠI

12. DỄ DÀNG

13. XÓA

14. CỔ ĐẠI

15. DỄ DÀNG

16. CŨ

17. Xóa

18. BỎ

19. Xóa

20. Một

21. Một

22. Xóa

23. CŨ

24. DỄ DÀNG

25. DỄ DÀNG

26. DỄ DÀNG

27. CŨ

28. Một

29. Một

30. Một

31. DỄ DÀNG

32. Xóa

33. Xóa

34. Một

35. Một

36. Một

37. CŨ

38. CỔ

39. DỄ DÀNG

40. Một

41. DỄ DÀNG

42. CŨ

43. DỄ DÀNG

44. CŨ

45. DỄ DÀNG

46. ​​TRONG QUÁ KHỨ

47. Loại bỏ

48. Một

49. CŨ

50. CŨ


1. Một

2C

3. DỄ DÀNG

4. Một

5. CỔ ĐẠI

6. DỄ DÀNG

7. Một

8. BỎ QUA

9. Một

10. CỔ ĐẠI

11. BỎ

12. CŨ

13. CỔ ĐẠI

14. BỎ

15. Một

16. CŨ

17. Xóa

18. BỎ

19. CŨ

20. DỄ DÀNG

21. Xóa

22. Một

23. Một

24. Xóa

25. DỄ DÀNG

26. Một

27. Xóa

28. Xóa

29. Xóa

30. DỄ DÀNG

31. Xóa

32. DỄ DÀNG

33. DỄ DÀNG

34. VÚ

35. CŨ

36. DỄ DÀNG

37. Một

38. Một

39. DỄ DÀNG

40. Một

41. Xóa

42. DỄ DÀNG

43. Một

44. DỄ DÀNG

45. CŨ

46. ​​DỄ DÀNG

47. Một

48. Một

49. CŨ

50. CŨ


1. XÓA

2C

3. DỄ DÀNG

4. DỄ DÀNG

5. Một

6. Một

7. DỄ DÀNG

8. BỎ QUA

9. Một

10. Một

11. BỎ

12. BỎ

13. XÓA

14. DỄ DÀNG

15. DỄ DÀNG

16. BỎ

17. DỄ DÀNG

18. Một

19. CŨ

20. Một

21. Xóa

22. TRƯỚC

23. Xóa

24. CŨ

25. CŨ

26. CŨ

27. DỄ DÀNG

28. Một

29. Xóa

30. DỄ DÀNG

31. CŨ

32. Một

33. CŨ

34. Một

35. DỄ DÀNG

36. DỄ DÀNG

37. Một

38. Một

39. DỄ DÀNG

40. Một

41. CŨ

42. CŨ

43. CŨ

44. DỄ DÀNG

45. CŨ

46. ​​TRONG QUÁ KHỨ

47. DỄ DÀNG

48. Loại bỏ

49. CŨ

50. Loại bỏ


1. DỄ DÀNG

2. DỄ DÀNG

3. XÓA

4. XÓA

5. DỄ DÀNG

6. BỎ

7. CỔ ĐẠI

8. BỎ QUA

9. Một

10. CỔ ĐẠI

11. CỔ ĐẠI

12. CŨ

13. DỄ DÀNG

14. Một

15. Một

16. DỄ DÀNG

17. Xóa

18. BỎ

19. Một

20. Một

21. DỄ DÀNG

22. DỄ DÀNG

23. Một

24. Một

25. Xóa

26. Một

27. DỄ DÀNG

28. DỄ DÀNG

29. DỄ DÀNG

30. Xóa

31. DỄ DÀNG

32. Xóa

33. Xóa

34. Một

35. DỄ DÀNG

36. DỄ DÀNG

37. Loại bỏ

38. Loại bỏ

39. Loại bỏ

40. Một

41. Xóa

42. Xóa

43. Một

44. Một

45. Loại bỏ

46. ​​Một

47. DỄ DÀNG

48. CỔ

49. Một

50. Một


1. DỄ DÀNG

2. DỄ DÀNG

3. Một

4. XÓA

5. Một

6. BỎ

7. Xóa

8. Một

9. Một

10. CỔ ĐẠI

11. DỄ DÀNG

12. DỄ DÀNG

13. CỔ ĐẠI

14. Một

15. DỄ DÀNG

16. DỄ DÀNG

17. Xóa

18. Một

19. Xóa

20. BỎ

21. CŨ

22. Xóa

23. CŨ

24. Xóa

25. Xóa

26. CŨ

27. DỄ DÀNG

28. Xóa

29. Một

30. Một

31. Một

32. CŨ

33. DỄ DÀNG

34. CŨ

35. CŨ

36. DỄ DÀNG

37. CŨ

38. DỄ DÀNG

39. Loại bỏ

40. Một

41. CŨ

42. CŨ

43. CŨ

44. Một

45. DỄ DÀNG

46. ​​TRONG QUÁ KHỨ

47. Loại bỏ

48. Loại bỏ

49. DỄ DÀNG

50. Một

Xem thêm: Cây Phong Thủy Cho Năm Kỷ Hợi - 5 Loại Cây Phong Thủy Cho Năm Kỷ Hợi

Thí sinh làm bài thi môn Tiếng Anh chiều 8/7. Video: Nguyễn Đông - Thanh Hằng - Võ Thanh - Huy Phong - Việt Anh

Xem thêm: look up nghĩa là gì