Giải Toán Lớp 4, Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1, Tập 2 Hay Nhất


*

Bạn đang xem: Đáp án toán lớp 4, tài liệu hướng dẫn học toán lớp 4 hữu ích

Bạn đang xem: Giải Toán Lớp 4, Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1, Tập 2 Hay Nhất

• Ôn tập các số đến 100 000 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Các từ có một chữ cái • Thử trang 7 • Các số có 6 chữ số • Thử trang 10 • Dòng và lớp • So sánh số của nhiều số • Lớp triệu và triệu • Lớp Triệu và triệu (tiếp theo) • Thử trang 16 • Thử trang 17 • Dãy số tự nhiên • Viết số tự nhiên dưới dạng thập phân • So sánh và thứ tự các số tự nhiên • Thử trang 22 • yến, tạ, tấn • Đơn vị đo • Giây, thế kỷ • Kiểm tra trang 26 • Tìm số trung bình • Kiểm tra trang 28 • Biểu đồ • Biểu đồ (tiếp theo) • Đo lường trang 33 • Bài tập trang 35 • Bài tập trang 36

Chương 2: Bốn hàm số với số tự nhiên. hình học


• Phép cộng • Phép trừ • Thử sức trang 40 • Từ có hai từ • Từ ghép để cộng. 48 • Bài tập chung trang 48 • Góc nhọn, góc tù, góc vuông • Hai đường cong • Hai đường thẳng song song • Vẽ hai đường cong • Vẽ hai đường xiên hai đường thẳng song song Học vẽ hình chữ nhật • Luyện vẽ hình vuông • Luyện tập trang 55 • Bài tập Chi tiết trang 56
• Phép nhân với số có một chữ số • Tính chất nhân • Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia cho 10, 100, 1000,... • Tính chất kết hợp của phép nhân • Nhân với số tận cùng bằng 0 • Đề xi - mét vuông • Mét vuông • Nhân một số với một số • Nhân một số với một hiệu • Thử trang 68 • Nhân hai số • Thử trang 69 • Nhập môn nhân hai số với 11 • Nhân ba số • Nhân số có ba chữ số (tiếp theo) • Thử sức trang 74 • Bài tập trang 75
• Chia một số cho một số • Chia cho một số • Thử trang 78 • Chia một số cho một tích • Chia một số cho một số • Chia hai số tận cùng cho 0 • Chia cho số có hai chữ số • Chia hai số có chữ số (tiếp theo) • Thử sức trang 83 • Chia cho hai số (tiếp theo) trang 83 • Luyện tập trang 84 • Thương không • Chia cho số có ba chữ số • Luyện tập trang 87 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 89 • Bài tập chung trang 90 • Bài tập chung trang 91
• Kí hiệu chia 2 • Kí hiệu chia 5 • Soạn ở trang 96 • Kí hiệu chia 9 • Kí hiệu chia 3
• Phân số • Phép chia và phép chia của số tự nhiên • Phép chia và phép chia của số tự nhiên (tiếp theo) • Sử dụng trang 110 • Phân số bằng nhau • Trộn phân số • Thử trang 114 • Mẫu số của phân số • Mẫu số của phân số (tiếp theo) • Thử trang 117 118 • So sánh hai phân số cùng số • Sử dụng trang 120 • So sánh hai phân số khác hiệu • So sánh trang 122 • Bài tập thường xuyên trang 123 phần 1 • Bài tập thường xuyên trang 123 phần 2
• Cộng phân số • Cộng phân số (tiếp theo) • Công dụng trang 128 • Công dụng 2 trang 128 • Phép trừ phân số • Chia phân số trên • Luyện tập trang 136 • Giải trang 137 • Hoạt động nhóm luyện tập trang 137
• Tìm hai số khi biết hiệu và tổng của chúng • Luyện tập trang 148 • Luyện tập trang 149 • Luyện tập trang 149 • Tìm hai số khi biết hiệu và tổng của chúng • Luyện tập 1 trang 151 • Luyện tập 2 trang 151 • Luyện tập chi tiết trang 152 • Bài tập tổng hợp trang 153
• Tỷ lệ bản đồ • Sử dụng tỷ lệ bản đồ
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hàm số và số tự nhiên • Ôn tập về hàm số và số tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về hàm số và số tự nhiên con số . số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về đồ thị • Ôn tập về phân số • Ôn tập về hàm số và phân số • Ôn tập về hàm số và phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về hàm số và phân số 'ono (tiếp theo) phần 2. còn tiếp) phần 3 • Ôn tập về Khối lượng riêng • Ôn tập về tỉ trọng (tiếp) phần 1 • Ôn tập về tỉ trọng (tiếp) phần 2 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp) • Số Ôn tập về trung bình cộng • Ôn tập tìm hai số biết tổng và hiệu • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tổng của hai số đó • Tất cả các bài tập

Xem thêm: Cách xác định bố cục và thiết kế cho bản tin hôm nay

Xem thêm: landmark là gì

Nội dung Giải vở bài tập toán lớp 4 theo chuyên đề • Chương 1: Số tự nhiên. Danh sách các phép đo • Chương 2: Hàm số bốn với số tự nhiên. Hình học • Chương 3: Các kí hiệu của phép chia là 2, 5, 9, 3. Giới thiệu về hình bình hành • Chương 4: Phân số - Phép đếm với phân số. Giới thiệu về hình thoi • Chương 5: Tiết diện - Một số bài toán liên quan đến tỉ lệ. Cấp độ bản đồ • Chương 6: Đánh giá

Xem thêm: signal là gì