flirt là gì

/flɜrt/

Thông dụng

Danh từ

Sự giật; khuôn giật
Người ve sầu vắng ngắt, người giã tỉnh
Người mến được ve sầu vắng ngắt, người mến được giã tỉnh

Nội động từ

Tán tỉnh, ve sầu vãn; vờ vĩnh ve vãn, vờ vĩnh ve sầu vãn
to flirt with somebody
tán tỉnh ai
Đùa, đùa bỡn, đùa cợt
to flirt with the idea of doing something
đùa cợt với ý nghĩ về thực hiện gì

Xây dựng

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

ve vãn

Đồng nghĩa Tiếng Anh

V.

Coquette, play or act the coquette, tease, tantalize, toy,lead on, dally, philander, Colloq Brit chat up; Slang US come onto: Amanda enjoys flirting with the boys.
Flirt with. trifleor toy or play or tinker with, contemplate, consider, entertain,give a thought đồ sộ, think about or of, Colloq Brit try on: Manyteenagers flirt with the idea of leaving home page.
N.
Coquette, tease, vamp, hussy, playgirl, minx;philanderer, playboy, Slang lady-killer, Old-fashioned wolf,sheik, masher, lounge lizard, Taboo slang cock-teaser,prick-teaser: They are both such flirts, I can't tell if theiradvances are genuine.

Oxford

V. & n.

V.
Intr. (usu. foll. by with) behave in afrivolously amorous or sexually enticing manner.
Intr. (usu.foll. by with) a superficially interest oneself (with an ideaetc.). b trifle (with danger etc.) (flirted with disgrace).
Tr. wave or move (a người yêu thích, a birds tail, etc.) briskly.
Intr.& tr. move or cause đồ sộ move with a jerk.
N.
A person whoindulges in flirting.
A quick movement; a sudden jerk.
Flirtation n. flirtatious adj. flirtatiously adv.flirtatiousness n. flirty adj. (flirtier, flirtiest). [imit.]

Tham khảo cộng đồng

  • flirt : National Weather Service

Bạn đang xem: flirt là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: Tips buộc dây giày AF1 “chất lừ” nhất cho tín đồ yêu giày

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: typo là gì