De Thi Toán Thpt Quốc Gia 2020 Có Đáp Án 3 Năm Gần Đây, Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Toán 3 Năm Gần Đây


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=2qss0h08o5o[/embed]

Bạn đang xem: De Thi Toán Thpt Quốc Gia 2020 Có Đáp Án 3 Năm Gần Đây, Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Toán 3 Năm Gần Đây

Tối 3/9, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 làm bài thi. toán học. Thời lượng bài thi là 90 phút với nhiều bài thi.

Bạn đang xem: Đề thi toán THPT quốc gia 2020 có đáp án

*
*
*
*
*

> Đáp án môn Toán - Kỳ thi Tốt nghiệp THCS 2020 phần 2

Mã: 117Tuyensinh247
1D2C3D4 A5B6B7C8D9 A10B
11B12A13D14C15C16D17A18D19A20D
21B22B23A24A25B26D27C28C29A30A
31C32Dbật 33D34Bbật 35D36A37A38 ngày39b làbật 40D
41b42C lúc43b là44c trên45b là46c trên47c là48b là49b là50 A
mã đề: ….
Đầu tiên234567số 89mười
11mười hai1314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950

Đối với môn Toán, thí sinh sẽ phải trả lời một loạt 50 câu hỏi. Đề thi sẽ đánh giá kiến ​​thức của học sinh ở ba lĩnh vực: Đại số - Lượng giác - Hình học và nhiều bài văn nằm trong chương trình lớp 12 và chương trình cập nhật của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BÍ QUYẾT ĐỀ THI, ĐÁP ÁN LẦN 1

Xem thêm: postpone là gì

> Trắc nghiệm Toán - Kỳ thi tốt nghiệp THCS 2020 phần 1


*

*

*

*


*

Mã đề 102 - Nguồn ảnh: Zing

> Đáp án môn Toán - Kỳ thi tốt nghiệp THCS 2020 phần 1

Mã: 101Từ Vụ Trường học Thông minh 789.vn
1C2B3B4D5D6 A7C8A9D10D
11B12C13D14B15B16A17B18C19b20B
21C22C23C24B25C26A27C28A29b30A
31C32C33C34A35A36C37A38A39b là40b là
41A42A43A44b45c mỗi46A47A48b là49c là50C
Mã: 102Tuyensinh247.com giải quyết
1D2C3D4B5 A6B7C8C9D10C
11B12B13C14D15C16A17C18B19A20A
21D22B23C24D25D26B27C28B29A30A
31D32D33B34C35C36A37A38 ngày39b làbật 40D
41D trênbật 42D43c trênbật 44D45c mỗi46c trên47b là48A49 ngày50 A
Mã: 103Từ Vụ Trường học Thông minh 789.vn
1C2 A3B4C5B6C7D8D9C10A
11D12B13 A14C15D16C17B18D19C20C
21A22B23D24D25A26D27D28A29Abật 30D
31A32C33C34A35B là36A37C là38A39c là40 A
41Abật 42Dbật 43D44b45d một năm46c trên47b là48A49 ngàybật 50D
Mã: 104Tuyensinh247.com giải quyết
1C2 A3C4B5C6B7B8D9C10A
11B21A13B14B15C16A17D18C19A20D
21B22A23D24C25A26D27A28A29b30C
31B32Bbật 33D34C35C36Abật 37D38A39b là40 A
41b42A43b làbật 44D45c mỗi46c trên47 ngày48c là49 ngàybật 50D
Mã: 105Tuyensinh247.com giải quyết
1A2 A3C4D5 A6D7 A8D9D10A
11A12D13 A14C15A16B17C18C19C20B
21D22C23D24D25B26D27A28C29A30A
31A32D33Bbật 34Dbật 35D36B37A38c là39 A40b là
41c trênbật 42D43b làbật 44D45b là46c trên47c là48c trên49 ngày50C
Mã: 106Tuyensinh247.com giải quyết
1D2 A3C4D5 A6C7D8D9B10D
11C12C13C14A15A16B17C18A19A20B
21B22D23B24B25B26C27C28D29bbật 30D
31D32Cbật 33D34B35B làbật 36D37C là38b là39d trên40C
41b42C lúcbật 43Dbật 44D45c mỗi46B là47 ngày48c trên49 ngàybật 50D
Mã: 107Tuyensinh247.com giải quyết
1B2D3C4B5C6D7D8B9D10C
11A12D13D14A15A16C17A18C19C20B
21A22D23A24A25A26D27D28C29b30A
31B32B33Cbật 34D35A36Cbật 37D38c là39c là40 A
41A42Bbật 43D44c trên45d một năm46A47A48c trên49 A50b là
Mã: 108Tuyensinh247.com giải quyết
1C2B3D4B5D6D7C8D9D10B
11B12B13D14A15D16B17A18C19C20A
21C22A23A24A25B26C27A28C29Abật 30D
31B32C33B34B35Abật 36Dbật 37D38A39c là40b là
41Abật 42D43A44b45c mỗi46c trên47 ngày48 ngày49c là50C
Mã: 109Tuyensinh247.com giải quyết
1A2D3B4B5D6C7D8B9B10A
11Đ12C13D14D15C16C17B18D19D trên20B
21C22A23B24B25A26B27C28A29c là30B là
31C32D33C34C35A36A37C là38A39b làbật 40D
41A42B43A44A45d một năm46B là47 ngày48 ngày49 A50b là
Mã: 110Tuyensinh247.com giải quyết
1A2D3D4D5C6 A7C8A9 A10D
11C12B13D14B15A16A17C18B19C20D
21B22B23A24A25D26D27B28A29b30B là
31B32D33B34Abật 35D36B37b là38 ngày39 Abật 40D
41A42A43A44b45A46B là47b là48 ngày49 Abật 50D
Mã: 111Tuyensinh247.com giải quyết
1C2C3D4C5C6 A7 A8B9C10A
11A12A13C14D15D16B17D18C19C20D
21C22A23B24B25B26D27A28A29c là30B là
31A32A33B34B35B là36A37b là38b là39c là40b là
41A42Bbật 43D44b45c mỗi46 ngày47b là48c trên49 ngàybật 50D
Mã: 112Tuyensinh247.com giải quyết
1C2B3C4B5C6B7 A8C9D10C
11B12B13 A14C15A16C17B18D19D trên20B
21C22C23D24A25C26D27D28A29b30A
31D32D33Abật 34D35C36Bbật 37D38b là39c làbật 40D
41D trên42A43A44b45c mỗi46A47 ngày48c trên49 ngày50b là
Mã: 113Từ Vụ Trường học Thông minh 789.vn
1C2 A3C4D5 A6C7C8B9 A10A
11Đ12D13C14D15A16B17A18A19b20B
21A22D23A24B25C26C27D28B29c là30A
31D32B33B34B35C36Bbật 37D38 ngày39c là40C
41b42Bbật 43D44c trên45c mỗi46B là47c là48c trên49b làbật 50D
Mã: 114Tuyensinh247.com giải quyết
1D2B3B4D5D6D7B8D9 A10A
11A12B13D14A15D16C17A18A19b20B
21B22D23D24A25C26B27A28A29c là30C
31C32D33Abật 34D35B làbật 36D37b là38b là39c là40b là
41A42Bbật 43D44c trên45A46B là47A48 ngày49 ngày50b là
Mã: 115Tuyensinh247.com giải quyết
1D2B3B4C5C6 A7D8D9C10D
11B12B13 A14C15D16D17D18C19A20A
21A22C23D24D25B26B27B28D29A30B là
31D32Abật 33D34Bbật 35D36B37C là38b là39c là40b là
41c trên42C lúc43A44b45b là46B là47A48 ngày49 A50 A
Mã: 116Tuyensinh247.com giải quyết
1B2D3C4B5C6 A7D8D9B10D
11A12A13B14D15D16B17D18C19C20B
21A22D23C24A25B26B27A28C29A30C
31B32D33Bbật 34D35B là36C37b là38b là39 A40b là
41D trên42A43c trên44c trên45b là46c trên47A48A49c làbật 50D
Mã: 117Tuyensinh247.com giải quyết
1D2C3D4 A5B6B7C8D9 A10B
11B12A13D14C15C16D17A18D19A20D
21B22B23A24A25B26D27C28C29A30A
31C32Dbật 33D34Bbật 35D36A37A38 ngày39d trênbật 40D
41b42C lúc43b là44c trên45b là46c trên47c là48b là49b là50 A
Mã: 118Từ Vụ Trường học Thông minh 789.vn
1D2C3C4D5 A6 A7C8C9D10D
11C12C13 A14D15B16A17D18B19D trên20B
21C22C23A24C25C26C27A28B29ngày30C
31A32B33A34Bbật 35D36Cbật 37D38A39b là40 A
41Abật 42D43b là44b45A46 ngày47 ngày48A49 A50 A

Mã: 119Tuyensinh247.com giải quyết
1D2B3 A4 A5 A6B7C8B9C10B
11D12D13C14D15A16A17B18A19b20A
21B22B23D24B25D26C27C28A29ngàybật 30D
31A32B33A34A35B là36Cbật 37D38c là39 A40b là
41D trên42B43c trên44c trên45c mỗi46B là47 ngày48c trên49c là50C
Mã: 120Tuyensinh247.com giải quyết
1A2 A3C4D5D6 A7C8B9 A10D
11A12C13D14B15A16D17B18C19D trên20B
21B22C23B24B25B26C27A28C29c là30B là
31D32A33B34Bbật 35Dbật 36D37A38A39c là40 A
41Abật 42Dbật 43D44c trên45b là46c trên47A48c trên49 ngày50 A
Mã: 121Tuyensinh247.com giải quyết
1B2 A3C4B5B6D7C8B9C10D
11C12A13B14D15B16A17A18D19D trên20B
21C22C23A24C25D26A27D28C29b30A
31D32Abật 33D34B35C36C37A38b là39d trên40b là
41b42B43A44A45c mỗi46B là47c là48A49 ngày50C
Mã: 122Tuyensinh247.com giải quyết
1A2 A3 A4B5C6D7 A8C9 A10D
11B12C13C14B15D16A17D18D19b20B
21A22D23A24B25C26C27C28A29c là30B là
31A32A33Bbật 34D35C36C37A38 ngày39b là40b là
41b42A43b là44A45b là46 ngày47A48b là49c là50b là
Mã: 123Tuyensinh247.com giải quyết
1D2C3B4B5B6 A7B8D9 A10D
11Đ12B13 A14B15A16B17C18C19A20D
21A22C23C24C25C26A27A28C29b30C
31A32A33B34Abật 35D36C37C là38b là39c là40C
41A42C lúc43b là44A45b là46B là47c là48A49 A50b là
Mã: 124Tuyensinh247.com giải quyết
1D2C3 A4 A5B6D7B8D9B10B
11B12C13B14D15D16D17C18B19C20C
21A22C23C24B25A26A27D28B29ngày30B là
31D32Dbật 33D34C35Abật 36D37b là38A39b làbật 40D
41b42A43Abật 44D45d một năm46 ngày47c là48 ngày49b là50 A

> Nhấn F5 để thay đổi chi tiết

Xem thêm: gourmet là gì