Đề Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Năm 2021


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=rDSDRYFGyas[/embed]

Đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020-2021 được biên soạn và đăng tải, bao gồm bài tập và đáp án chi tiết, được xây dựng theo mục tiêu giáo dục THCS giúp học sinh ôn tập, tích hợp kiến ​​thức, rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng nhận thức. Đây là nền tảng vững chắc giúp bạn tự tin tham gia các kỳ thi và bài kiểm tra định kỳ. Vui lòng xem chi tiết. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

Bạn đang xem: Đề Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Năm 2021

Đề thi cuối kì Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Câu 1

Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức vì mục đích thương mại.

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu hỏi 1: về đa thức

*
Hiệu ứng khử của P là:

Phần 2: Bậc của một đơn thức:

*

Câu 3: Độ dài nào trong ba độ dài dưới đây là độ dài ba cạnh của tam giác:

A. 2cm, 6cm, 4cmB. 2cm, 3cm, 4cm
C. 2cm, 3cm, 5cmD. 1cm, 3cm, 5cm

Câu 4: Đơn thức nào sau đây bằng đơn thức .?

*

Câu 5: Cho tam giác ABC

*
thì quan hệ giữa các cạnh trong tam giác ABC là:

Câu 6: x = 2 là nghiệm của đa thức nào sau đây?

A.x3-8Bx-1C. 4-xD.x2-1

Phần 7: Cho tam giác ABC có AM là trung tuyến, G là trung điểm của tam giác. Chọn từ đúng?

Mục 8: Giá trị của từ

*
x = 2 là:
AA = 2BA = 1C. A = -2D. A = -1

II. Câu chuyện (8 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Thời gian làm bài kiểm tra môn Toán trên lớp được ghi trong bảng dưới đây?

5

4

7

7

6

số 8

mười

số 8

9

6

5

4

số 8

6

7

9

6

6

9

7

số 8

7

số 8

7

7

6

số 8

số 8

7

9

Một. Những dấu hiệu bạn nên tìm kiếm ở đây?

b. Tạo một bảng tần số và tìm Ví dụ về biểu tượng.

c. Đọc về giờ học.

Câu 2: (1,5 điểm) Đối với đơn thức:

*

Một. Rút gọn đơn thức A

b. Xác định hệ số và bậc của đơn thức A .

c. Xác định giá trị của A tại x = -1, y = 2, z = -3

Câu 3: (2 điểm) Đối với đa thức:

*
*

Một. Tối thiểu hóa các đa thức P và Q

b. Tính P - Q; P+Q.

Câu 4: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm.

Một. Tính độ dài cạnh BC.

b. Trên BC lấy điểm M sao cho BM = AB, tia phân giác của góc B cắt AC tại điểm N. Chứng minh BN là trung trực của AM.

c. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho DB = DC. Chứng minh MD vuông góc với BC.

Câu 5: (0,5 điểm) Vì câu nói:

*
. Tìm số nguyên x sao cho M có giá trị nhỏ nhất.

Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Câu 1

I. Phần câu hỏi

II. Một phần của câu chuyện

Câu hỏi 1:

Một. Kí hiệu: Giờ làm bài kiểm tra toán ở lớp.

b. bảng tần suất

Thời gian

4

5

6

7

số 8

9

mười

tần suất (n)

2

2

6

số 8

7

4

Đầu tiên

N = 30

Xuất hiện biển báo: 7

c. Thời gian kiểm tra: 7,07 phút

Phần 2:

Một)

*

b) Hệ số

*
đơn thức bậc 13.

c) Một = 4860

Câu 3:

Một)

*
*

b)

*
*

Câu 4:

a) BC = 10 cm

b) M là trung điểm của AC mà ABC vuông, AM = MC = MB

Chứng minh rằng tam giác ABM đồng dạng về diện tích mà BN thuộc cạnh AM.

c) Tam giác BMC cân tại M, DB = DC nên MD vuông góc với BC.

Câu 5:

*

Trạng thái x2

M đạt giá trị nhỏ nhất =>

*
tìm giá trị nhỏ nhất => x - 2 tìm giá trị lớn nhất và x - 2 x tìm giá trị lớn nhất và xx = 1

Khi đó giá trị nhỏ nhất của số hạng M là

Xem thêm: get out là gì

*
khi x = 1

Vậy x = 1 thì số hạng M đạt giá trị nhỏ hơn -4.

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Câu 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ GIÁO DỤC......

TRƯỜNG CẤP HAI……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Chuyên Đề: Toán Học - Chương 2

Thời lượng: 90 phút

Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức vì mục đích thương mại.

Câu 1: (2 điểm) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh của học sinh lớp 7A được cho trong bảng sau:

Điểm

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

thường xuyên

2

*

3

7

6

*

4

số 8

N = 40

Một. Những dấu hiệu bạn nên tìm kiếm ở đây?

b. Lưu ý rằng điểm tần số 4 và 8 là như nhau. Hoàn thành các tài liệu?

c. Đếm số lượng dấu hiệu? Tìm một trong các biển báo?

Câu 2: (1,5 điểm) Cho đơn thức: A = -2xy2 . (-3x2y3)2

Một. Rút gọn đơn thức A

b. Xác định hệ số và bậc của đơn thức A .

c. Xác định giá trị của A tại x = -1, y = 2

Câu 3: (2,5 điểm) Đối với đa thức:

P(x) = - x + 3x2 - 5x4 + 12

Q(x) = -2x2 + 4x4 + 5x - 16

Một. Giải biểu thức đa thức ở lũy thừa thấp nhất.

b. Tính P(x) + Q(x)

c. Tìm đa thức T(x) sao cho P(x) - T(x) = 2.Q(x)

Câu 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có BD là tia phân giác của

*
. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BA = BM.

Một. Tính độ dài đoạn BC. Biết AB = 6cm, AC = 8cm.

b. Chứng minh rằng ∆ABD = ∆ DMB. Từ đó suy ra MD ⊥ BC

c. Đường thẳng MD đi qua AB tại F. Gọi H là tâm FC. Chứng minh ba điểm D, B, H thẳng hàng.

đ. Hãy tưởng tượng

*
. Chứng minh D là trọng tâm tam giác BFC

Câu 5: (0,5 điểm) Về từ ngữ:

*

Tính giá trị (A - B)1002

Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Câu 2

Câu hỏi 1:

a) Chỉ tiêu: Kiểm tra môn Tiếng Anh của học sinh lớp 7A.

Xem thêm: Cách tìm tổng thời gian theo công thức hồi quy

b)

Điểm

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

thường xuyên

2

5

3

7

6

5

4

số 8

N = 40

c) Điểm trung bình: 7,025

Ví dụ về các ký hiệu: 10

Phần 2:

a) A = -2xy2. (-3x2y3)2 = -18x5y8

b) Hệ số -18, đơn thức bậc 13

c) Một = 4608

Câu 3:

a) P(x) = - 5x4 + 3x2 - x + 12

Q(x) = 4x4 - 2x2 + 5x - 16

b) P(x) + Q(x) = -x4 + x3 + 4x - 4

c) T(x) = -13x4 + 7x2 - 11x + 44

Câu 4:

a) Xét tam giác ABC, cạnh bên phải của A, áp dụng định lí Pi - ta - đi cho tam giác ta có:

BC2 = AB2 + AC2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100

=> BC = 10cm

b) Xét tam giác ABD và tam giác BDM và:

BD là cạnh chung

AB = BM (lý tưởng)

*
(Vì BD là cạnh của góc B)

=> ∆ABD = ∆DMB (c – g – c)

=>

*
(Hai góc bằng nhau)

=> MD ⊥ BC (điều cần chứng minh)

Câu 5:

*

*
*
*
*
*

=> (A - B)1002 = 0

(Còn tiếp)

Xem thêm: youth là gì

Mời bạn đọc các bài viết khác:

Vui lòng tải xuống tài liệu miễn phí để tìm hiểu thêm!

Trên đây là thủ trưởng Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 do glaskragujevca.net giới thiệu cho quý thầy cô và bạn đọc. Chúng tôi hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh lớp 7 tự đánh giá và vận dụng kiến ​​thức đã học vào giải toán. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn.