Đề Minh Họa Năm 2021 Môn Địa Lí Có Đáp Án Đề Thi Môn Địa 2021


Đáp án môn Địa lý 2022

Đáp án môn Địa lý THPT quốc gia 2021 Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý 2021

Đáp án đề thi thử môn Địa lý 2022 - Mới đây, Bộ Giáo dục đã công bố đề thi thử nghiệm Địa lý năm 2022 để các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT nắm được cách ra đề thi tốt nghiệp môn Địa lý, từ đó học tốt để đạt kết quả cao. Trong kỳ thi. Dưới đây là mô tả chi tiết đề thi môn Địa 2022 cùng đáp án môn Địa 2022 có thể hữu ích cho các em học sinh trước khi tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THCS. thế giới năm 2022.

Bạn đang xem: Đề Minh Họa Năm 2021 Môn Địa Lí Có Đáp Án Đề Thi Môn Địa 2021

Bạn đang xem: Đáp án đề thi môn Địa 2021


Mới: Tài liệu tham khảo Địa lý 2022, Hình minh họa Địa lý 2022Địa lý 2022 băng đáp án câu hỏi


Đáp án chính thức môn Địa

Đáp án tham khảo môn Địa lý THPT quốc gia 2021

Mã: 301

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

sáu mươi.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72. THAY ĐỔI

73. Loại bỏ

74. VÚ

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Mã: 302 đã nạp

41. CŨ

42. DỄ DÀNG

43. CŨ

44. DỄ DÀNG

45.A

46. ​​TRONG QUÁ KHỨ

47.A

48. VÚ

49. DỄ DÀNG

50. DỄ DÀNG

51.B

52. CỔ

53. CŨ

54. CỔ

55. Loại bỏ

56. Loại bỏ

57. CŨ

58. Một

59. Loại bỏ

60. Một

61. Loại bỏ

62. Loại bỏ

63.A

64.C

65. Loại bỏ

66. TẦNG

67.A

68. CỔ

69. CỔ

70. Một

71. CỔ

72. Một

73. Một

74. Loại bỏ

75. CỔ

76. Một

77. CỔ

78. Loại bỏ

79. Một

80. Loại bỏ

Mã: 303 đã nạp


Mã: 304

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã số: 305 Đầy đủ

41. CŨ

42. DỄ DÀNG

43. DỄ DÀNG

44. Một

45. Một

46. ​​TRONG QUÁ KHỨ

47.C

48. Loại bỏ

49.A

50. DỄ DÀNG

51.D

52. Loại bỏ

53. Một

54. Một

55. DỄ DÀNG

56. Một

57. Loại bỏ

58. CỔ

59. CŨ

60. DỄ DÀNG

61. DỄ DÀNG

62. Một

63. Một

64. DỄ DÀNG

65. Loại bỏ

66. Loại bỏ

67. DỄ DÀNG

68. Một

69. CỔ

70. Một

71. Xóa

72. THAY ĐỔI

73. Loại bỏ

74. Loại bỏ

75. Một

76. Một

77. CỔ

78. DỄ DÀNG

79. Loại bỏ

80. CỔ

Mã: 306 đã nạp

41. Xóa

42. Xóa

43. Xóa

44. Một

45. Loại bỏ

46. ​​TRONG QUÁ KHỨ

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. Loại bỏ

50. DỄ DÀNG

51. CỔ

52. CỔ

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. Loại bỏ

56. Một

57. Loại bỏ

58. DỄ DÀNG

59. Một

60. Loại bỏ

61. CỔ

62. Loại bỏ

63. Một

64. DỄ DÀNG

65. Loại bỏ

66. Loại bỏ

67. DỄ DÀNG

68. DỄ DÀNG

69. Loại bỏ

70. CỔ

71. Xóa

72. THAY ĐỔI

73. Loại bỏ

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76. DỄ DÀNG

77. CỔ

78. CỔ

79. DỄ DÀNG

80. DỄ DÀNG

Mã: 307 đã nạp

41. Xóa

42. Xóa

43. CŨ

44. Một

45. DỄ DÀNG

46. ​​Một

47. CŨ

48. Một

49. Một

50. Loại bỏ

51. Xóa

52. DỄ DÀNG

53. DỄ DÀNG

54. Xóa

55. Một

56. DỄ DÀNG

57. CŨ

58. DỄ DÀNG

59. Loại bỏ

60. Một

61. Một

62. Một

63. CŨ

64. CỔ

65. Một

66. Loại bỏ

67. CỔ

68. DỄ DÀNG

69. CỔ

70. DỄ DÀNG

71. CỔ

72. DỄ DÀNG

73. CỔ

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76. CỔ

77. CỔ

78. Một

79. Loại bỏ

80. Một

Mã: 308 đã nạp

41.C42. BÚP BÊ43.A44.C45.C46.A47.C48.A49.C50C
51.A52.A53. ĐI54.A55. DỄ DÀNG56.A57.A58. VÚ59. DỄ DÀNG60.C
61. DỄ DÀNG62. LỢI NHUẬN63. VÚ64. VÚ65. DỄ DÀNG66. DỄ DÀNG67.C68. ĐỨC69.D70.C
71. DỄ DÀNG72. LỢI NHUẬN73. VÚ74. DỄ DÀNG75. DỄ DÀNG76. VÚ77. VÚ78.C79. VÚ80. VÚ

Mã: 309 đã nạp

41. CŨ

42. Xóa

43. Một

44. Xóa

45. Một

46. ​​DỄ DÀNG

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. CŨ

50. CŨ

51. DỄ DÀNG

52. Một

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. Loại bỏ

56. DỄ DÀNG

57. Loại bỏ

58. Loại bỏ

59. Một

60. Một

61. DỄ DÀNG

62. Một

63. Loại bỏ

64. DỄ DÀNG

65. Một

66. CỔ

67. Một

68. CỔ

69. CỔ

70. Loại bỏ

71. Xóa

72. Loại bỏ

73. Một

74. CỔ

75. CỔ

76. DỄ DÀNG

77. DỄ DÀNG

78. Một

79. Loại bỏ

80. DỄ DÀNG


Mã số: 310 đầy đủ

41. Xóa

42. CŨ

43. CŨ

44. Một

45. Một

46. ​​DỄ DÀNG

47. DỄ DÀNG

48. Loại bỏ

49. VÚ

50. Loại bỏ

51.A

52. CỔ

53. DỄ DÀNG

54. DỄ DÀNG

55. CŨ

56. CỔ

57. CŨ

58.A

59. DỄ DÀNG

60. Một

61. Một

62. CỔ

63. DỄ DÀNG

64. DỄ DÀNG

65. Một

66.A

67. Một

68. DỄ DÀNG

69. CỔ

70. CỔ

71. Một

72. DỄ DÀNG

73. Một

74. DỄ DÀNG

75. CỔ

76. Một

77. Một

78.A

79. VÚ

80.A

Mã: 311

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 312

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

Xem thêm: typo là gì

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 313

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 314 đã nạp

41. DỄ DÀNG

42. Xóa

43. DỄ DÀNG

44. DỄ DÀNG

45. VÚ

46. ​​DỄ DÀNG

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. CŨ

50. CŨ

51. Một

52. DỄ DÀNG

53. Loại bỏ

54. DỄ DÀNG

55. CŨ

56. Một

57. Một

58. DỄ DÀNG

59. Loại bỏ

60. Một

61. Loại bỏ

62. Một

63. CŨ

64. CỔ

65. DỄ DÀNG

66. Một

67. CỔ

68. Một

69. CỔ

70. Loại bỏ

71. DỄ DÀNG

72. DỄ DÀNG

73. Loại bỏ

74. Một

75. Loại bỏ

76. CỔ

77. Một

78. Loại bỏ

79. Một

80. CỔ

Mã: 315 đã nạp

Mã: 316 đã nạp

41. Một

42. Xóa

43.C

44. DỄ DÀNG

45. CŨ

46. ​​DỄ DÀNG

47. Loại bỏ

48. Một

49. Loại bỏ

50. Loại bỏ

51. Một

52. DỄ DÀNG

53. Một

54. Xóa

55. CŨ

56. DỄ DÀNG

57. CŨ

58. CỔ

59. DỄ DÀNG

60. Một

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. DỄ DÀNG

64. CỔ

65. DỄ DÀNG

66. Một

67.

68. CỔ

69. Một

70. Loại bỏ

71. DỄ DÀNG

72. THAY ĐỔI

73. CỔ

74. Loại bỏ

75. CỔ

76. Loại bỏ

77. Một

78. DỄ DÀNG

79. CỔ

80. CỔ

Mã: 317 đã nạp

41. DỄ DÀNG

42. Xóa

43. DỄ DÀNG

44. DỄ DÀNG

45. Loại bỏ

46. ​​DỄ DÀNG

47. Loại bỏ

48. DỄ DÀNG

49.C

50. Loại bỏ

51.A

52. Một

53. Một

54. DỄ DÀNG

55. CŨ

56. Loại bỏ

57. Một

58. VÚ

59. Một

60. DỄ DÀNG

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. Một

64. Một

65. DỄ DÀNG

66. TẦNG

67. Loại bỏ

68. DỄ DÀNG

69. CỔ

70. DỄ DÀNG

71. CỔ

72. DỄ DÀNG

73. Một

74. Một

75. CỔ

76.A

77.A

78. DỄ DÀNG

79.D

80. VÚ


Mã: 318

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã số: 319 đầy đủ

41. VÚ42.C43. DỄ DÀNG44.A45.A46.A47. DỄ DÀNG48. VÚ49.A50. DỄ DÀNG
51.C52.A53.C54. DỄ DÀNG55.A56. DỄ DÀNG57.C58. VÚ59.C60. VÚ
61.C62.C63.A64.A65. DỄ DÀNG66.A67. VÚ68. ĐỨC69. VÚ70.A
71.C72.C73. DỄ DÀNG74. VÚ75. VÚ76. VÚ77.A78. DỄ DÀNG79.C80. DỄ DÀNG

Mã số: 320 đầy đủ

41. VÚ42.A43. DỄ DÀNG44.A45.A46.A47. DỄ DÀNG48.C49. DỄ DÀNG50. VÚ
51.B52.C53. DỄ DÀNG54.C55. VÚ56. VÚ57. DỄ DÀNG58. DỄ DÀNG59. CÔNG BỐ60.C
61.A62.C63. DỄ DÀNG64. DỄ DÀNG65.A66.A67. VÚ68. ĐỨC69.D70.A
71.A72.C73.C74.C75.C76.A77.C78.C79.A80. DỄ DÀNG

Mã: 321

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 322

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 323 đã nạp

41. Xóa

42. CŨ

43. DỄ DÀNG

44. Xóa

45. CŨ

46. ​​Một

47. CŨ

48. Một

49. Một

50. Một

51. Một

52. DỄ DÀNG

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. Một

56. Một

57. Loại bỏ

58. CỔ

59. Loại bỏ

60. Loại bỏ

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. CŨ

64. CỔ

65. Một

66. CỔ

67. DỄ DÀNG

68. Loại bỏ

69. CỔ

70. Một

71. Một

72. Loại bỏ

73. Loại bỏ

74. DỄ DÀNG

75. CỔ

76. Một

77. Loại bỏ

78. CỔ

79. CỔ

80. DỄ DÀNG

Mã: 324

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý 2021

Đề thi năm 2021 môn Địa lý

Về cơ bản, nội dung của bài test sẽ bám sát chương trình THPT đặc biệt là lớp 12. Tất nhiên, bài test cũng sẽ bao gồm những câu hỏi khó với mục đích phân hóa học sinh. Tất nhiên, đề thi đơn giản, xét tuyển cao học vào chuyên ngành và ngược lại. Vì vậy, các em không nên quá lo lắng mà chỉ cần cố gắng học tập thật tốt.

Xem thêm: Cách chữa ù tai không khô cẩn thận, không đau, tại sao ù tai gây suy giảm thính lực.


Địa lý 2021 băng trả lời câu hỏi

Vui lòng xem thông tin hữu ích trong phần Tài liệu của glaskragujevca.net.

Xem thêm: basket là gì