Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Học Kì 1 Có Đáp Án, Đề Thi Học Kì 1 Toán Lớp 8 Năm Học 2021


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=zCPorI61Sws[/embed]

Đề cương học kì 1 môn Toán 8 năm 2021 - 2022 là tài liệu vô cùng bổ ích, tổng hợp các dạng bài tập học kì 8.

Bạn đang xem: Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Học Kì 1 Có Đáp Án, Đề Thi Học Kì 1 Toán Lớp 8 Năm Học 2021

Bạn đang xem: Ôn tập toán 8 học kì 1 có đáp án


Đề cương học kì 1 môn Toán 8 năm 2021 - 2022

Phần A. Đại số

I- PHỔ THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ

Bài 1: Làm toán

*
*
*
*
*

Bài 2: Tìm x, xác định:

a) 3 x(x+1)-2 x(x+2)=-1-x

b) 4 x(x-2019)-x+2019=0

*
*
*
*

II- PHÂN TÍCH POLYMATICS VỀ CON NGƯỜI

Cho các đa thức này:

*
*
*
*

e) x3+ y3+ z3 – 3xyz

f) 5x2–10xy + 5y2–20z2.

g) x3– x + 3x2y + 3xy2+ y3–y

h) x2 + 7x – 8

i) x2+4x +3.

j) 16x – 5x2–3

Xem thêm: basket là gì

k) x4+4

l) x3– 2x2 + x–xy2.

III- Chia đa thức cho đơn biến, chia đa thức cho hai biến

Bài 1: Thực hiện phép chia:

a) (6x5y2- 9x4y3 + 15x3y4): 3x3y2

b) (2x3 - 21x2 + 67x - 60): (x - 5)

c) (6x3– 7x2– x + 2): (2x + 1)

d) (x2 – y2 + 6x + 9): (x + y + 3)

Bài 2: Tìm a, b như sau:

a) Đa thức x4– x3+ 6x2–x + a chia hết cho đa thức x2–x + 5

b) Chia đa thức 2x3– 3x2+ x + a cho đa thức x + 2.

c) Đa thức 3x3+ ax2+ bx + 9 chia hết cho x + 3 và x - 3.

Bài 3: Tìm số n

Xem thêm: inspiration là gì

a) Lấy giá trị của số hạng 3n3+ 10n2-5 chia cho giá trị của số hạng 3n+1.

Xem thêm: Thủ Thuật Cách Tắt Wifi Từ Xa Với Hi Fpt Ver 3

b) Lấy giá trị của số hạng 10n2+ n - 10 chia cho giá trị của số hạng n - 1 .