Đáp Án Sử Thpt Quốc Gia 2021 Đợt 2 Năm 2021 Đợt 2, Đáp Án Môn Lịch Sử Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 Đợt 2


Toàn bộ bài thi khó Khoa học xã hội được làm theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Vậy mời các em theo dõi Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021 gồm 24 đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 3143, 313, 313 316, 317 , 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Bạn đang xem: Đáp Án Sử Thpt Quốc Gia 2021 Đợt 2 Năm 2021 Đợt 2, Đáp Án Môn Lịch Sử Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 Đợt 2

Bạn đang xem: Đáp án lịch sử 2021 phần 2

Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử 2021 - Phần 2 Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử 2021 - Phần 1 Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử 2021 - Phần 1

Đáp án môn Sử THPT Quốc Gia 2021 - Phần 2

Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021
Đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021

.........

Thay đổi

Đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2021 của bộ GD-ĐT

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021 - Đợt 1

Xem thêm: hedge là gì

Nhấn Ctrl+F5 để thay đổi câu trả lời hiện tại. Các câu trả lời dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Đáp án chuẩn của Bộ GD-ĐT sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất!

Đáp án môn Sử - Mã đề 301

1- DỄ DÀNG2 A3-A4-BORSE5-A
6-BORSE7-BORSE8- DỄ DÀNG9- VÚ10-ĐỨC
11-C12-Khóa học13-A14- DỄ DÀNG15-A
16- NHƯNG17-C18- DỄ DÀNG19-C20- NHƯNG
21-C22-A23- DỄ DÀNG24- NHƯNG25- DỄ DÀNG
26-A27- DỄ DÀNG28-C29- NHƯNG30- DỄ DÀNG
31-C32- DỄ DÀNG33-A34-C35- NHƯNG
36- NHƯNG37- DỄ DÀNG38-BOR39-C40-A

Đáp án Lịch sử - Mã đề 302

1- DỄ DÀNG2 A3-BORSE4 ĐÊM5-A
6- DỄ DÀNG7-A8-C9C10-BORSE
11-A12-XƯƠNG13- NHƯNG14-C15-ĐỨC
16-A17-C18-A19-C20- NHƯNG
21-A22- DỄ DÀNG23- NHƯNG24-A25- DỄ DÀNG
26- DỄ DÀNG27- NHƯNG28-A29-A30- DỄ DÀNG
31-C32-C33-VÚ34- DỄ DÀNG35- DỄ DÀNG
36-C37- DỄ DÀNG38-BOR39- DỄ DÀNG40-C

Vấn Đề Chung - Mã 303


1-OK2C3-C4-C5-A
6- DỄ DÀNG7-BORSE8-C9-A10-BORSE
11-C12-Khóa học13- DỄ DÀNG14-A15- NHƯNG
16- NHƯNG17- DỄ DÀNG18- NHƯNG19- DỄ DÀNG20-C
21-A22- NHƯNG23- NHƯNG24- DỄ DÀNG25-C
26-A27-A28- DỄ DÀNG29- NHƯNG30-NHƯNG
31- DỄ DÀNG32-C33- DỄ DÀNG34- DỄ DÀNG35-A
36- NHƯNG37- DỄ DÀNG38-A39-BOR40- DỄ DÀNG

Đáp án môn Sử - Mã đề 304

1- DỄ DÀNG2C3-C4-BORSE5-A
6-BORSE7-BORSE8-A9-A10-BORSE
11-C12-A13- DỄ DÀNG14-C15-ĐỨC
16-C17-A18-C19- DỄ DÀNG20-C
21- NHƯNG22- DỄ DÀNG23-C24- NHƯNG25-A
26-A27-C28- DỄ DÀNG29- NHƯNG30-NHƯNG
31-C32-C33-A34-A35- NHƯNG
36-A37-C38-BOR39- DỄ DÀNG40- VÚ

Đáp án Lịch sử - Mã đề 305

1-OK2-BORSE3-ĐỘM4-BORSE5-A
6-C7-BORSE8- DỄ DÀNG9-A10-C
11- VÚ12-Khóa học13-C14- DỄ DÀNG15-C
16-A17- NHƯNG18-C19- DỄ DÀNG20-A
21- NHƯNG22- DỄ DÀNG23-C24- DỄ DÀNG25-C
26- NHƯNG27- DỄ DÀNG28- DỄ DÀNG29- DỄ DÀNG30-C
31- DỄ DÀNG32- NHƯNG33- DỄ DÀNG34- DỄ DÀNG35-C
36- NHƯNG37-C38- DỄ DÀNG39-BOR40- DỄ DÀNG

Đáp án môn Sử - Mã đề 306

1- DỄ DÀNG2 A3-ĐỘM4-A5- DỄ DÀNG
6-A7-BORSE8- NHƯNG9- VÚ10-C
11-A12-A13-C14- DỄ DÀNG15-ĐỨC
16- NHƯNG17-A18-C19- DỄ DÀNG20- NHƯNG
21- DỄ DÀNG22-A23- DỄ DÀNG24- DỄ DÀNG25-A
26- NHƯNG27-C28-C29-A30- DỄ DÀNG
31- DỄ DÀNG32- NHƯNG33-VÚ34-C35-C
36-C37-VÚ38-A39-C40-C

Đáp án môn Sử - Mã đề 307

1C2 A3-A4-C5- DỄ DÀNG
6-BORSE7-A8-C9C10-ĐỨC
11- DỄ DÀNG12-XƯƠNG13- NHƯNG14-C15-A
16-A17-C18- DỄ DÀNG19-A20-A
21- NHƯNG22- DỄ DÀNG23-A24- NHƯNG25- NHƯNG
26- DỄ DÀNG27-A28-C29- DỄ DÀNG30- DỄ DÀNG
31-A32- NHƯNG33-VÚ34-C35-C
36-C37-VÚ38- DỄ DÀNG39-C40-A

Đáp án môn Sử - Mã đề 308

1- DỄ DÀNG2C3-A4-C5-A
6-BORSE7-A8-A9C10-ĐỨC
11-C12-XƯƠNG13- NHƯNG14-A15-A
16- NHƯNG17-A18-A19- NHƯNG20- DỄ DÀNG
21-A22- NHƯNG23- DỄ DÀNG24- NHƯNG25- DỄ DÀNG
26- DỄ DÀNG27- DỄ DÀNG28-BCN29- NHƯNG30-A
31-A32- DỄ DÀNG33- DỄ DÀNG34- DỄ DÀNG35- NHƯNG
36- DỄ DÀNG37-VÚ38- DỄ DÀNG39- DỄ DÀNG40-A

Đáp án Lịch sử - Mã đề 309

1C2 A3-C4 ĐÊM5- DỄ DÀNG
6-C7-MỌI THỨ8-C9- DỄ DÀNG10-A
11- VÚ12-XƯƠNG13-C14-A15-A
16-C17- DỄ DÀNG18- NHƯNG19- NHƯNG20-C
21-C22- DỄ DÀNG23- DỄ DÀNG24- NHƯNG25-A
26-A27- DỄ DÀNG28- DỄ DÀNG29-A30-A
31- NHƯNG32- NHƯNG33- DỄ DÀNG34- DỄ DÀNG35-A
36-C37-C38-BOR39-BOR40- DỄ DÀNG

Đáp án Lịch sử - Mã đề 310

1- DỄ DÀNG2 A3-BORSE4-BORSE5-C
6-A7-A8- DỄ DÀNG9C10-ĐỨC
11-C12-A13- DỄ DÀNG14- NHƯNG15- NHƯNG
16- DỄ DÀNG17- NHƯNG18- NHƯNG19- NHƯNG20-C
21- DỄ DÀNG22- NHƯNG23-C24- NHƯNG25- DỄ DÀNG
26- DỄ DÀNG27- NHƯNG28- DỄ DÀNG29- DỄ DÀNG30-NHƯNG
31-C32-C33-C34- VÚ35-C
36- NHƯNG37- DỄ DÀNG38-C39-C40- DỄ DÀNG

Đáp án Lịch sử - Mã đề 311

1-OK2-DÂY DẪN3-C4 ĐÊM5- DỄ DÀNG
6-C7- DỄ DÀNG8-A9C10-A
11- DỄ DÀNG12-A13- NHƯNG14-A15-ĐỨC
16-A17- DỄ DÀNG18- NHƯNG19- NHƯNG20-C
21-A22-C23- DỄ DÀNG24-Khóa học25-A
26- NHƯNG27-A28-BCN29-C30- DỄ DÀNG
31-C32-A33-VÚ34- VÚ35-A
36- NHƯNG37-A38-BOR39-C40-C

Đáp án Lịch sử - Mã đề 312

1C2-DÂY DẪN3-BORSE4-C5-C
6-C7- DỄ DÀNG8- NHƯNG9- DỄ DÀNG10-C
11- DỄ DÀNG12-A13-A14- DỄ DÀNG15- NHƯNG
16- DỄ DÀNG17-A18- NHƯNG19- DỄ DÀNG20-A
21-A22- NHƯNG23- NHƯNG24-A25-C
26- DỄ DÀNG27- NHƯNG28-C29- DỄ DÀNG30-A
31-A32-C33-VÚ34-A35-A
36-C37-A38-C39-BOR40- VÚ

Đáp án môn Sử - Mã đề 313

1-OK2-DÂY DẪN3-BORSE4-A5-A
6-C7-A8-C9- VÚ10-C
11- DỄ DÀNG12- DỄ DÀNG13- DỄ DÀNG14-C15-C
16-A17-C18- DỄ DÀNG19- DỄ DÀNG20-C
21- DỄ DÀNG22-A23-C24- DỄ DÀNG25- NHƯNG
26-A27- DỄ DÀNG28-BCN29- NHƯNG30-NHƯNG
31- DỄ DÀNG32-A33-VÚ34- VÚ35- NHƯNG
36-C37-A38-C39-A40- DỄ DÀNG

Đáp án Lịch sử - Mã đề 314

1. DỄ DÀNG2 A3. DỄ DÀNG4. CỔ ĐẠI5. XÓA6. Một7. Xóa8. DỄ DÀNG9. Một10. Một
11. Một12. CŨ13. DỄ DÀNG14. BỎ15. BỎ16. DỄ DÀNG17. Một18. CŨ19. DỄ DÀNG20. TRƯỚC
21. Một22. DỄ DÀNG23. CŨ24. Một25. CŨ26. Một27. Một28. DỄ DÀNG29. CŨ30. DỄ DÀNG
31. Một32. DỄ DÀNG33. CŨ34. Một35. CŨ36. Một37. CŨ38. Một39. CŨ40. DỄ DÀNG

Đáp án Lịch sử - Mã đề 315

1-OK2 A3-ĐỘM4 ĐÊM5-C
6-C7-MỌI THỨ8- DỄ DÀNG9- DỄ DÀNG10-BORSE
11-A12-A13- DỄ DÀNG14- DỄ DÀNG15-A
16- NHƯNG17- NHƯNG18-A19-A20-C
21-A22- DỄ DÀNG23- NHƯNG24- DỄ DÀNG25- NHƯNG
26- NHƯNG27-A28-BCN29-A30-A
31- DỄ DÀNG32-A33-C34-C35-C
36- DỄ DÀNG37-C38- DỄ DÀNG39-BOR40-C

Đáp án môn Sử - Mã đề 316

1-OK2 A3-ĐỘM4 ĐÊM5-A
6- DỄ DÀNG7-BORSE8-C9- DỄ DÀNG10-A
11-A12-Khóa học13-C14-C15-ĐỨC
16-A17- NHƯNG18-C19-C20-C
21-A22-A23- DỄ DÀNG24- DỄ DÀNG25- NHƯNG
26- DỄ DÀNG27-C28-BCN29- DỄ DÀNG30-NHƯNG
31-C32-C33-A34- DỄ DÀNG35- NHƯNG
36-A37-C38-BOR39-A40-C

Đáp án Lịch sử - Mã đề 317

1C2C3- Xóa4- Ở ĐÂU5- DỄ DÀNG6-A7-Asố 8-9-A10- ĐI
11-A12-A13-A14- NHƯNG15- ĐI16- DỄ DÀNG17- DỄ DÀNG18-A19- ĐI20- ĐI
21- DỄ DÀNG22-A23- DỄ DÀNG24-A25- DỄ DÀNG26- DỄ DÀNG27- ĐI28- ĐI29-A30- DỄ DÀNG
31- DỄ DÀNG32- ĐI33-A34- DỄ DÀNG35- DỄ DÀNG36- ĐI37-A38- DỄ DÀNG39- ĐI40-A

Đáp án Lịch sử - Mã đề 318

1-OK2C3-C4-C5-BORSE
6-C7-MỌI THỨ8- DỄ DÀNG9- DỄ DÀNG10-BORSE
11-A12-A13- DỄ DÀNG14- DỄ DÀNG15-A
16- NHƯNG17- NHƯNG18-A19-A20-C
21-A22- DỄ DÀNG23- NHƯNG24- DỄ DÀNG25- NHƯNG
26- NHƯNG27-A28-BCN29-A30-A
31- NHƯNG32-A33-C34-C35-C
36- DỄ DÀNG37-C38- DỄ DÀNG39-BOR40-C

Đáp án Lịch sử - Mã đề 319

1-OK2-DÂY DẪN3-ĐỘM4-BORSE5-A
6- DỄ DÀNG7-MỌI THỨ8-A9- DỄ DÀNG10-ĐỨC
11-A12- DỄ DÀNG13- DỄ DÀNG14- DỄ DÀNG15- NHƯNG
16-A17- NHƯNG18-C19-C20-C
21- DỄ DÀNG22-C23- NHƯNG24-Khóa học25- NHƯNG
26- NHƯNG27- DỄ DÀNG28-C29-C30-A
31- DỄ DÀNG32-A33-C34-A35- NHƯNG
36-C37-VÚ38-C39-A40-A

Đáp án Lịch sử - Mã đề 320

1C2-DÂY DẪN3-A4-A5-A
6-C7- DỄ DÀNG8-C9- DỄ DÀNG10-C
11-C12-Khóa học13- DỄ DÀNG14-C15- NHƯNG
16- NHƯNG17- DỄ DÀNG18-C19-A20-C
21-C22- DỄ DÀNG23- NHƯNG24- DỄ DÀNG25- NHƯNG
26- DỄ DÀNG27- DỄ DÀNG28-C29-A30- DỄ DÀNG
31-A32-C33- DỄ DÀNG34-A35-A
36- NHƯNG37-A38- DỄ DÀNG39-C40- VÚ

Đáp án Lịch sử - Mã đề 321

1-OK2 A3-A4 ĐÊM5- DỄ DÀNG
6-C7-BORSE8- NHƯNG9- VÚ10-C
11-A12-Khóa học13-C14-C15-A
16-C17-C18-A19- DỄ DÀNG20-A
21- NHƯNG22- NHƯNG23- DỄ DÀNG24- DỄ DÀNG25- NHƯNG
26-CYC27- DỄ DÀNG28-A29- DỄ DÀNG30- DỄ DÀNG
31-A32- NHƯNG33-VÚ34- DỄ DÀNG35- NHƯNG
36- NHƯNG37- DỄ DÀNG38-A39-A40- DỄ DÀNG

Đáp án Lịch sử - Mã đề 322

1- DỄ DÀNG2 A3-C4 ĐÊM5-C
6-A7-A8-C9- VÚ10-BORSE
11- DỄ DÀNG12-Khóa học13- DỄ DÀNG14-A15- NHƯNG
16- NHƯNG17- NHƯNG18- DỄ DÀNG19- DỄ DÀNG20- DỄ DÀNG
21-A22- NHƯNG23-C24-Khóa học25-A
26-A27- DỄ DÀNG28- DỄ DÀNG29-C30-NHƯNG
31-A32-C33- DỄ DÀNG34- DỄ DÀNG35-C
36- NHƯNG37-A38-A39- DỄ DÀNG40- DỄ DÀNG

Xem thêm: So sánh Đầu và Nước tiểu Hợp lệ, So sánh Đầu và Nước tiểu Hợp lệ

Xem thêm: charisma là gì

Đáp án Lịch sử - Mã đề 323

1. Một2C3. Một4. Một5. CỔ ĐẠI6. BỎ7. DỄ DÀNG8. BỎ QUA9. Một10. Một
11. BỎ12. CŨ13. XÓA14. DỄ DÀNG15. BỎ16. DỄ DÀNG17. Một18. CŨ19. Xóa20. DỄ DÀNG
21. Một22. DỄ DÀNG23. Một24. CŨ25. CŨ26. Một27. Một28. Xóa29. CŨ30. DỄ DÀNG
31. Xóa32. DỄ DÀNG33. DỄ DÀNG34. DỄ DÀNG35. Loại bỏ36. Loại bỏ37. CŨ38. Loại bỏ39. Loại bỏ40. DỄ DÀNG

Đáp án Lịch sử - Mã đề 324

1-OK2 A3-ĐỘM4-C5- DỄ DÀNG
6-A7-BORSE8- DỄ DÀNG9- VÚ10-C
11- VÚ12-XƯƠNG13-A14-A15- NHƯNG
16-A17- DỄ DÀNG18-A19-C20-A
21-C22- DỄ DÀNG23- NHƯNG24- NHƯNG25-C
26- DỄ DÀNG27- DỄ DÀNG28-A29-C30-A
31- NHƯNG32-C33- DỄ DÀNG34-C35- NHƯNG
36-C37- DỄ DÀNG38-C39- DỄ DÀNG40- VÚ

Đề thi THPT Quốc Gia môn Sử 2021 - Phần 1

Đáp án lịch sử - Mã đề 304