Đáp Án Môn Toán Thpt 2021 Đợt 2 021 Môn Toán, Đáp Án Đề Toán Thpt 2021 Đợt 2Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Toán

1. Đáp án môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán phần 2

1. Đáp án môn Toán đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021

Để thay đổi câu trả lời cho một số câu hỏi nhanh nhất có thể, vui lòng gửi trực tiếp đến trang web glaskragujevca.net.

Bạn đang xem: Đáp án môn Toán thpt 2021 phần 2

Bạn đang xem: Đáp Án Môn Toán Thpt 2021 Đợt 2 021 Môn Toán, Đáp Án Đề Toán Thpt 2021 Đợt 2

Câu trả lời là chỉ để đặt tên cho một vài.

1.1. Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Toán mã đề 101

1C

2. DỄ DÀNG

3.A

4.A

5. DỄ DÀNG

6.A

7. Xóa

8.A

9. VÚ

10. VÚ

11. DỄ DÀNG

12. QUYỀN LỢI

13.C

14. QUYỀN LỢI

15.A

16. DỄ DÀNG

17. QUYỀN LỢI

18. VÚ

19.C

20.C

21. DỄ DÀNG

22. DỄ DÀNG

23.A

24.A

25. VÚ

26. VÚ

27.C

28. VÚ

29.C

30. DỄ DÀNG

31.C

32.C

33. DỄ DÀNG

34. DỄ DÀNG

35.A

36. VÚ

37. DỄ DÀNG

38. DỄ DÀNG

39.A

40.C

41.C

42. BÚP BÊ

43. DỄ DÀNG

44. KHÔNG

45.A

46. ​​TẦNG

47.C

48. DỄ DÀNG

49.A

50C

1.2. Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Toán mã đề 102

1C

2. DỄ DÀNG

3. DỄ DÀNG

4. DỄ DÀNG

5.A

6.A

7.C

8.C

9C

10.A

11. QUYỀN LỢI

12. DỄ DÀNG

13.A

14. QUYỀN LỢI

15. DỄ DÀNG

16. DỄ DÀNG

17. QUYỀN LỢI

18. DỄ DÀNG

19.C

20.C

21. DỄ DÀNG

22. DỄ DÀNG

23.C

24. DỄ DÀNG

25.C

26.A

27. DỄ DÀNG

28. VÚ

29. VÚ

30. VÚ

31.A

32.C

33. CŨ

34. Xóa

35. Loại bỏ

36. DỄ DÀNG

37. DỄ DÀNG

38. CỔ

39. Một

40. Xóa

41. CŨ

42. CŨ

43. Một

44. CŨ

45. DỄ DÀNG

46. ​​TRONG QUÁ KHỨ

47. DỄ DÀNG

48. Loại bỏ

49. DỄ DÀNG

50. Loại bỏ


1.3. Đáp án đề thi tốt nghiệp môn toán mã đề 103 đợt 2

Đầu tiên.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

số 8.

9.

mười.

11.

mười hai.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

1.4. Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Toán mã đề 104

Đầu tiên.

2.

3.

4.

5.

6.C

7.

số 8.

9.

mười.

11. DỄ DÀNG

mười hai.

13.

14.C

15.

16.

17. DỄ DÀNG

18.

19. VÚ

20.A

21.A

22.A

23.A

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47. DỄ DÀNG

48.

49.

50.

1.5. Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Toán mã đề 105

1.A2C3.A4. DỄ DÀNG.5. KHÓ6. DỄ DÀNG7.A8.A9. DỄ DÀNG10. VÚ
11.A12.A13. DỄ DÀNG14.C15. VÚ16.C17.A18.A19.A20. VÚ
21. DỄ DÀNG22. LỢI NHUẬN23.C24. LOẠI BỎ25.A26.A27. VÚ28. VÚ29.A30.C
31.C32. KHÔNG33.C34.C35. VÚ36. VÚ37.A38.C39.A40. DỄ DÀNG
41. VÚ42.C43.C44.A45.C46.C47. VÚ48.A49.C50C

1.6. Đáp án đề thi tốt nghiệp môn toán mã đề 106 đợt 2

1C

2 A

3.C

4.A

5.C

6. DỄ DÀNG

7.C

8.C

9. VÚ

10. DỄ DÀNG

11. QUYỀN LỢI

12. DỄ DÀNG

13.C

14. DỄ DÀNG

15.A

16. DỄ DÀNG

17.A

18. DỄ DÀNG

19. DỄ DÀNG

20.C

21. CHẤM DỨT

22.C

23. ĐI

24.A

25. VÚ

26.C

27.A

28.A

29. VÚ

30.C

31.C

32. DỄ DÀNG

33.A

34.A

35. VÚ

36. DỄ DÀNG

37. VÚ

38.A

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

1.7 Đáp án môn Toán đề thi cuối năm 2021 lần 2 mã đề 107

Đầu tiên.

2. DỄ DÀNG

3.A

4.C

5.

6.

7. Xóa

8. LỢI NHUẬN

9.

mười.

11.

mười hai.

13.

14.

15.

16.

17. DỄ DÀNG

18.

19.C

20.

21.A

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

1.10 Đáp án môn Toán lần 2 đề thi cuối năm 2021 110

1.A

2 A

3. DỄ DÀNG

4. XÓA

5.A

6.C

7. Xóa

8.C

9.A

10. VÚ

11.A

12.C

13.C

14. QUYỀN LỢI

15.A

16. DỄ DÀNG

17.C

18. VÚ

19.A

20.A

21. CHẤM DỨT

22.A

23.A

24. LOẠI BỎ

Xem thêm: shampoo là gì

25. DỄ DÀNG

26. DỄ DÀNG

27.A

28. DỄ DÀNG

29.A

30.C

31. ĐI

32. DỄ DÀNG

33. DỄ DÀNG

34.C

35. VÚ

36.C

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1.11. Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Toán mã đề 111

1.A

2. XÓA

3. DỄ DÀNG

4.C

5.A

6.A

7.A

8.C

9.A

10.C

11. DỄ DÀNG

12.A

13. QUYỀN LỢI

14. QUYỀN LỢI

15. VÚ

16.A

17.A

18. DỄ DÀNG

19. VÚ

20.A

21.C

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.A

36. VÚ

37.C

38.C

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

1.12. Đáp án đề thi tốt nghiệp môn toán mã đề 112 đợt 2

1. DỄ DÀNG

2 A

3. DỄ DÀNG

4. DỄ DÀNG

5.A

6.A

7.C

8. DỄ DÀNG

9C

10. VÚ

11.C

12.C

13. DỄ DÀNG

14. DỄ DÀNG

15. VÚ

16. QUYỀN LỢI

17. QUYỀN LỢI

18. DỄ DÀNG

19. VÚ

20. DỄ DÀNG

21. CHẤM DỨT

22. LỢI NHUẬN

23.A

24.A

25.A

26.C

27. VÚ

28.C

29.A

30.A

31.C

32. KHÔNG

33. DỄ DÀNG

34.C

35. DỄ DÀNG

36.C

37. DỄ DÀNG

38. DỄ DÀNG

39. DỄ DÀNG

40.C

41. VÚ

42.C

43.A

44.C

45.A

46.C

47. VÚ

48.C

49. DỄ DÀNG

50. VÚ

1.13. Đáp án đề thi tốt nghiệp môn toán mã đề 113 đợt 2

1. Một

2. DỄ DÀNG

3. CỔ ĐẠI

4.

5.

6.C

7.

số 8.

9. VÚ

mười.

11. DỄ DÀNG

12.C

13.C

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.A

22.

23.

24.

25.A

26.

27. DỄ DÀNG

28.A

29.

30.A

31.

32.

33.

34.

35.

36.A

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

1.17. Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Toán mã đề 117

1. DỄ DÀNG

2 A

3. DỄ DÀNG

4.A

5.A

6. BỎ

7. DỄ DÀNG

8.C

9. DỄ DÀNG

10. DỄ DÀNG

11. QUYỀN LỢI

12. QUYỀN LỢI

13. QUYỀN LỢI

14.A

15. DỄ DÀNG

16. QUYỀN LỢI

17.C

18.A

19. VÚ

20. DỄ DÀNG

21. DỄ DÀNG

22.A

23. ĐI

24.C

25.C

26. DỄ DÀNG

27. DỄ DÀNG

28.A

29.C

30. VÚ

31. ĐI

32.A

33. VÚ

34. DỄ DÀNG

35.C

36.A

37.C

38.C

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


1.18. Đáp án đề thi tốt nghiệp môn toán mã đề 118 đợt 2

Đầu tiên.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

số 8.

9.

mười.

11.

mười hai.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. DỄ DÀNG

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

1,20. Đáp án đề thi tốt nghiệp môn toán mã đề 120 đợt 2

1.A

2. DỄ DÀNG

3.A

4.C

5.A

6. DỄ DÀNG

7. Xóa

8.A

9. VÚ

10.C

11.C

12.C

13. QUYỀN LỢI

14.C

15.A

16.A

17. DỄ DÀNG

18. DỄ DÀNG

19.C

20. DỄ DÀNG

21.A

22. LỢI NHUẬN

23.C

24.A

25.A

26. DỄ DÀNG

27. DỄ DÀNG

28.C

29.A

30. VÚ

31. ĐI

32. DỄ DÀNG

33. DỄ DÀNG

34. DỄ DÀNG

35. VÚ

36.C

37.C

38. DỄ DÀNG

39. VÚ

40. VÚ

41.C

42.C

43. VÚ

44. DỄ DÀNG

45. DỄ DÀNG

46. ​​TẦNG

47. DỄ DÀNG

48.C

Xem thêm: make off là gì

49. DỄ DÀNG

50. VÚ

1.23. Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Toán mã đề 123

1.24. Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Toán mã đề 124

2. Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021 phần 2

2.1. Đề thi cao học môn toán 1112.2. 120 Đề thi Cao học môn Toán

Vui lòng xem thông tin hữu ích trong phần Tài liệu của glaskragujevca.net.


Xem thêm
Đánh giá câu chuyện
9 4.171
Chia sẻ bài đăng này
0 bình luận
Sắp xếp theo Mặc định Mới nhấtCũ nhất
Học nó
Giới thiệu Chính sách Theo dõi chúng tôi Chứng chỉ
*