Đáp An Module 4 Thcs Môn Khoa Học Tự Nhiên Trung Học Cơ Sở, Đáp Án Module 4 Môn Khtn Thcs


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=oRV3dA3eYtE[/embed]

Bạn đang xem: Đáp An Module 4 Thcs Môn Khoa Học Tự Nhiên Trung Học Cơ Sở, Đáp Án Module 4 Môn Khtn Thcs

Đáp án trắc nghiệm học phần Khoa học tự nhiên 4 gồm các câu trắc nghiệm, nhiều phương án sai và điền từ vào chỗ trống học phần 4. Mời quý thầy cô hoàn thiện bài hướng dẫn học phần 4 hay nhất.

Mời các bạn xem: Đáp án phần 4 môn khoa học tự nhiên

Câu hỏi trắc nghiệm phần 4.0: Xây dựng kế hoạch dạy và học theo định hướng phát triển năng lực, kỹ năng của học sinh bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm mà giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và rèn luyện ở phần 4.

Bài tập cuối bài 4 Khoa học tự nhiên

Câu 1: Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố được gọi là:

Chương trình giáo dục phổ thông Chuẩn bị chương trình giáo dục phổ thông Chương trình giáo dục phổ thông

*
Thu thập và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có trong việc xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy của nhà trường.

Câu 3:

Trả lời

Câu hỏi

Trả lời

Phần 1

Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình trong năm học

Phần 2

Nhóm đặc biệt này tạo ra một kế hoạch giảng dạy và chương trình giảng dạy theo lịch trình của chương trình

Phần 3

Hoàn thành chương trình giảng dạy của trường và nộp kế hoạch

Câu 4:

(1) Tìm hiểu về chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tế của trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) thời gian lập kế hoạch chương trình.

*

Câu 6: Thời điểm thực hiện chương trình năm học và quá trình dạy và học

Hệ thống giáo dục nhóm chuyên nghiệp bao gồm những nhóm nào sau đây?

Hệ thống giáo dục

*
giáo án

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng về ý nghĩa của việc lập kế hoạch giáo dục của một nhóm chuyên gia?

Tạo điều kiện sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng và tài liệu đào tạo

*
Là nền tảng để xây dựng các chương trình cộng đồng Là nền tảng quan trọng để cung cấp dịch vụ cho giáo viên giáo dục
*
Trên cơ sở phân tích tình hình của tổ chuyên môn, nhà trường
*
Đảm bảo học sinh tham gia

Phần 9

Trả lời

Câu hỏi

Trả lời

A. Đảm bảo rằng nó hợp pháp

Xây dựng trên cơ sở pháp lý với kế hoạch tiên tiến

B. Đảm bảo rõ ràng

Lập kế hoạch các khóa học dựa trên khung thời gian, tập trung vào việc tích hợp các khóa học và các hoạt động khác.

C. Đảm bảo tính linh hoạt

Hệ thống này không cứng nhắc mà có thể điều chỉnh trong trường hợp cần thiết dựa trên yêu cầu thực tế

D. Đảm bảo có thể thực hiện được

Dựa trên phân tích tình hình của các chuyên gia, trường học và những thứ khác

Xem thêm: fee là gì

Câu 10: lỗi

Câu 11: Giáo viên giáo dục không phải là tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng nào sau đây không có vai trò lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch giáo dục của một tổ chuyên môn?

Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của trưởng nhóm chuyên biệt Phối hợp xây dựng kế hoạch giáo dục cho nhóm chuyên biệt.

*
Các hoạt động của khóa học Các chủ đề tự chọn (nếu có) Đánh giá định kỳ
*
SGK và SGK chọn lọc của giáo viên Kinh nghiệm giảng dạy Đối chiếu SGK - Chương trình 2006

Điều 15:

Hệ thống đào tạo giáo viên có chức năng

Phối hợp các nỗ lực của giáo viên và quản lý trường học

*
là chìa khóa để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà nhà trường đề ra.
*
(1) Tên sách, (2) Chi tiết, (3) Giáo trình, (4) Giáo trình (1) Tên sách, (2) Chi tiết, (3) Cấu trúc, (4) Giáo trình và chương trình giảng dạy (1) Kiến thức chi tiết, (2) Giảng dạy và hệ thống học tập, (3) Các hoạt động dạy và học khác

Câu 17: Cấu trúc của kế hoạch bồi dưỡng giáo viên bao gồm những nội dung nào sau đây?

1. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên

2. Công việc/mô tả công việc

3. Kiểm tra và hoàn tất quy trình

4. Thành lập tổ chức

5. Tìm mục tiêu và phương pháp làm việc đã được giao cho bạn

1, 2, 3, 4 2, 1, 4, 3

*

Câu 19: Điểm khác thường về mục đích của hệ thống giáo dục nhằm phát triển kỹ năng và năng lực của học sinh so với giáo án hiện hành là như thế nào?

xác định những điều cần thiết để đạt được các mục tiêu về hành vi và sức mạnh để tạo ra và phát triển học sinh

*
(1) -> (2) -> (3) -> (5)

Câu 21: Nguyên tắc nào sau đây được sử dụng để xác định mục tiêu dạy học của bài học khi soạn giáo án?

Yêu cầu về giáo dục

*
Những yếu tố cần thiết để xây dựng nội dung kiến ​​thức, phương pháp, kỹ thuật và tài liệu dạy học
*
Mức độ phù hợp của trình tự các hoạt động học tập và mục tiêu, bao gồm các phương pháp giảng dạy được sử dụng. Mức độ rõ ràng về mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức, thực hiện của từng hoạt động học tập.

Xem thêm: Bài Tập Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Và Đáp Án , Kế Toán Quản Trị Thực Tập

*
kiến thức mà học sinh cần phải có thông qua các hoạt động học tập. Nội dung có trong phần TTSP nhưng giáo viên chuẩn bị sẵn để học sinh biết thêm. kiến thức, nhưng giáo viên “sửa”/ “đảm bảo” học sinh ghi vào vở khi học xong

Câu 24: Yêu cầu: "Tăng cường công việc bạn có thể làm để hỗ trợ tăng trưởng bền vững"Giáo viên có thể cho biết mục đích hình thành và phát triển các hành vi sau?

Trách nhiệm nhân ái

*
Chương trình và các hoạt động trên lớp của giáo viên, bao gồm danh sách các lớp học như: bài phát biểu giới thiệu, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá, v.v. một danh sách các nhiệm vụ giảng dạy và đánh giá. Giáo án là lời phát biểu trực tiếp mục đích, là bản dự kiến ​​các hoạt động dạy học bao gồm giới thiệu bài, đặt câu hỏi, dự kiến ​​câu trả lời của học sinh nhằm đạt được mục đích.

Câu 27: Giáo án cần đảm bảo có một số yếu tố học tập bao gồm:

Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/giới thiệu; tạo kiến ​​thức mới/giải quyết vấn đề/làm nhiệm vụ từ Hoạt động 1; làm; lái xe

*
được kế hoạch bồi dưỡng đồng đẳng, từ đó thực hiện các bước dạy/đồng phản hồi và đánh giá kết quả học tập. quản lý các vấn đề liên quan đến giáo dục đồng đẳng như phân bổ thời gian dạy học, xác định nội dung giáo dục, xác định phương pháp dạy học, đánh giá kết quả giáo dục... được biên soạn chương trình, lịch trình dự kiến ​​trước các vấn đề liên quan đến giáo dục đồng đẳng nhu cầu của giáo dục như mục tiêu, phương pháp, nội dung; qua đó giúp thiết lập giáo dục đồng đẳng,

Câu hỏi 29: Khi xây dựng chương trình hỗ trợ đồng đẳng, giáo viên âm nhạc nên đóng vai trò nào sau đây?

Đánh giá/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; Làm rõ mục tiêu viện trợ; Lựa chọn can thiệp và hình thức đánh giá kết quả; Lên kế hoạch

*
Giúp bạn bè của bạn tìm hiểu nội dung của khóa học; Giúp đỡ đồng nghiệp chuẩn bị tài liệu và nguồn lực để tham gia nghiên cứu; Giúp bạn bè làm bài tập trong giờ học Giúp bạn bè sẵn sàng học tập; Giúp đỡ bạn bè của bạn với phần tự đánh giá; Đánh giá kết quả điều tra địa bàn nghiên cứu; Đảm bảo đồng nghiệp của bạn hoàn thành quy trình làm mới trên hệ thống LMS. Giúp bạn bè của bạn tìm hiểu nội dung của khóa học; Trợ giúp trong quá trình học trực tuyến; Hỗ trợ trong quá trình đào tạo trực tiếp; Hỗ trợ sinh hoạt nhóm chuyên môn

Phần 31

Trả lời

Câu hỏi

Trả lời

Phân tích tình hình

Đánh giá điều kiện học sinh, giáo viên, điều kiện phương tiện dạy học, phòng học, nơi tổ chức các hoạt động dạy và học.

Xây dựng giáo án và lập kế hoạch hoạt động giáo dục

Soạn và phân phối chương trình, kế hoạch các chủ đề tự chọn, tổng kết, đánh giá định kỳ, v.v.

Rà soát, hoàn thiện dự thảo và thông qua hội đồng chuyên gia

Xem lại tất cả các bài tập viết

Nghiệm thu và lập kế hoạch triển khai kế hoạch bồi dưỡng tổ chuyên môn

Trình hiệu trưởng nhà trường xét duyệt, lập bộ phân công công việc

Câu 32: Để lập được bảng phân bố ngành học, cần căn cứ vào mục nào sau đây của tất cả các ngành học trong năm 2018?

Mục “Yêu cầu cần đạt” và mục “Thời gian chạy chương trình” Mục “Nội dung và điều kiện cần hoàn thành trong lớp học” và mục “Kiểu thực hiện chương trình” Mục “Yêu cầu và yêu cầu cụ thể” phải đạt trong các lớp” và mục “Thời gian thực hiện chương trình”

*
Mục "Thông tin" và mục "Thời gian cài đặt chương trình"

Mời các bạn xem các giáo án khác tại phần Giới thiệu giáo viên của mục Tài nguyên.

Xem thêm: hooker là gì