censored là gì

the part of a person’s mind that stops them from doing or saying things that they want lớn tự or say, if those things would be unsuitable:

Bạn đang xem: censored là gì

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng hoàn toàn có thể mò mẫm những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong những chủ thể này:

 censor yourself

to stop yourself from doing or saying things that you want lớn tự or say, but that you know would be unsuitable:

She is brutally frank, and doesn't censor herself in any way.

Xem thêm: vegetarian là gì

I don't censor myself and if people don't lượt thích what I write, well, they can stop reading it.

I don't lượt thích having lớn censor myself. It makes for very dull writing.

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng hoàn toàn có thể mò mẫm những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong những chủ thể này:

(Định nghĩa của censor kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Xem thêm: landscape là gì