Cậu Tú nói về vấn đề treo bùa, dán bùa, chôn yểm bùa ngải, âm binh, vong tà