Câu hỏi:

Hội đồng gồm 15 nam và 6 nữ Chọn ngẫu nhiên ba người vào ban lập kế hoạch. Xác suất để 3 người trong hình là nam:

*