cancel nghĩa là gì

Bản dịch

We see no other alternative but to tướng cancel our order for…

Bạn đang xem: cancel nghĩa là gì

expand_more Chúng tôi không thể lựa lựa chọn này không giống ngoài các việc hủy đơn bịa...

We would lượt thích to tướng cancel our order. The order number is...

Chúng tôi ham muốn hủy lô hàng số...

We are forced to tướng cancel our order due to tướng...

Chúng tôi cần phải hủy đơn đặt mua vì như thế...

Ví dụ về kiểu cách dùng

Unfortunately I have to tướng cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.

Tôi rất rất tiếc rằng tôi cần diệt đòi hỏi bịa chống họp và bữa tối 3 khoản của Shop chúng tôi.

We see no other alternative but to tướng cancel our order for…

Chúng tôi không thể lựa lựa chọn này không giống ngoài các việc diệt đơn bịa...

I'm afraid I have to tướng cancel our appointment for tomorrow.

Tôi e rằng tôi cần diệt lịch hứa của tất cả chúng ta vào trong ngày mai.

Owing to…, I'm afraid I have to tướng cancel our appointment.

Vì nguyên do..., tôi e rằng tôi cần diệt cuộc hứa của tất cả chúng ta.

Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.

Vì nguyên do..., tôi e rằng tôi cần diệt bịa phòng/đặt địa điểm.

Xem thêm: snail là gì

I'm afraid I have to tướng cancel our reservation for…because…

Tôi e rằng Shop chúng tôi cần diệt đòi hỏi bịa... vì như thế...

Regretfully, I have to tướng inform you that I will not be able to tướng attend our proposed meeting, and shall therefore have to tướng cancel.

Tôi rất rất tiếc cần báo với ông/bà rằng tôi sẽ không còn thể tham gia buổi họp của tất cả chúng ta như tiếp tục hứa.

Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, ví we will have to tướng cancel your order.

Rất tiếc rằng những món đồ này giờ không thể nữa/đang không còn mặt hàng, vậy nên Shop chúng tôi cần diệt lô hàng của quý khách hàng.

We would lượt thích to tướng cancel our order. The order number is...

Chúng tôi ham muốn diệt lô hàng số...

We are forced to tướng cancel our order due to tướng...

Chúng tôi cần phải diệt đơn đặt mua vì như thế...

I could not reach you on the phone, ví I am writing you this mail to tướng tell you I have to tướng cancel your appointment for tomorrow.

Do ko thể liên hệ với ông/bà qua loa điện thoại cảm ứng thông minh, tôi nài viết lách tin nhắn này nhằm nài diệt cuộc hứa của tất cả chúng ta vào trong ngày mai. Tôi vô nằm trong nài lỗi về sự việc phiền phức này.

I could not reach you on the phone, ví I am writing you this mail to tướng tell you I have to tướng cancel our reservation for the conference room.

Do ko thể liên hệ với ông/bà qua loa điện thoại cảm ứng thông minh, tôi nài gửi tin nhắn này nhằm thông tin diệt đòi hỏi bịa chống họp của Shop chúng tôi. Rất nài lỗi vì như thế đã trải phiền ông/bà.

Xem thêm: slay là gì