Cách xử lý việc cắm micro vào laptop không nhận (có giải thích tại sao)