bottom là gì

/'bɔtəm/

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

tì sát cữ chặn

Giao thông & vận tải

đáy tàu
phần lòng (đóng tàu)

Ô tô

dưới cùng
phần đáy

Toán & tin yêu

phần bên dưới cùng

Xây dựng

nền lò
đáy thùng lặn

Giải mến EN: A temporary caisson bottom installed đồ sộ add buoyancy.

Xem thêm: basket là gì

Bạn đang xem: bottom là gì

Giải mến VN: Một loại lòng thùng lặn được thi công trong thời điểm tạm thời nhằm tăng năng lực nổi của thùng lặn.

đệ nền
mò xuống đáy
tấm bệ cửa

Kỹ thuật công cộng

bản tựa
chân
bottom bearing
ổ chặn
bottom clearance
khe hở chân bánh răng
bottom cut
rạch chân
bottom discharge
lưu lượng chân lũ
bottom gate
tấm chắn đáy
bottom line of teeth
đường chân răng
pile bottom level
cao chừng chân cọc
chân (đồi núi)
chất lắng
cuối
nền
nền móng
bottom plate
tấm nền móng
đặt sát đáy
đáy
đế
làm đáy
lớp đáy
lớp lót
móng
bottom (offoundation)
đáy mỏng
bottom of foundation
đáy móng
bottom plate
tấm móng
bottom plate
tấm nền móng
concrete bottom
móng bêtông
hydrostatic pressure acting against the bottom of the foundation seal
áp lực thủy tĩnh tác dụng nhập lòng lớp bịt móng
pit bottom
đáy hố móng
tấm đáy

Kinh tế

cặn
chất kết lắng
đáy thùng
giá thấp nhất (chứng khoán)
tàu thủy
thuyền

Địa chất

đáy, hạ tầng, nền móng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
basal , base , basement , basic , foundational , ground , last , lowermost , lowest , meat-and-potatoes , nethermost , primary , radical , rock-bottom , underlying , undermost
noun
base , basement , basis , bed , bedrock , belly , deepest part , depths , floor , foot , footing , ground , groundwork , lowest part , nadir , nether portion , pedestal , pediment , rest , seat , sole , substratum , substructure , tư vấn , terra firma , underbelly , underneath , underside , bottom line , cause , essence , essentiality , heart , mainspring , marrow , origin , pith , principle , quintessence , root , soul , source , stuff , substance , virtuality , backside , behind , breech , bum * , butt * , buttocks , derriere , fanny * , fundament , posterior , rear , rump , tail , tush , undersurface , foundation , underpinning , rock bottom , core , focus , hub , quick , buttock , derri