bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ

&nbsp Sơ yếu lý lịch bảo vệ chính trị nội bộ

Bạn đang xem: bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ

ĐẢNG ĐẢNG HỌC BỔNG

&nbsp CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

&nbsp ĐẢNG ĐẠI HỌC PHỔ THÔNG

&nbsp KINH TẾ QUỐC DÂN

&nbsp

&nbsp đơn vị công tác :………………………………………………………

&nbsp

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

&nbsp

&nbsp Hà Nội, ngày        tháng  năm 201

&nbsp

&nbsp Sơ yếu lý lịch CHỈ

&nbsp( Dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ )

&nbsp———————

  1. BẢN THÂN

&nbsp– Họ và tên khai sinh: …………………………………………………….

&nbsp– Họ và tên khác: ……………………………………………………………………………………………….

&nbsp– Ngày sinh  : ………………………………………………………………

&nbsp-Số CMND…………..Ngày cấp  …………….nơi cấp………….

&nbsp– Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………………….

&nbsp– Quê quán: ……………………………………………………………………………………

&nbsp– Nơi ở hiện nay: …………………………………………………….

&nbsp (Phần quê quán, thu nhập, nơi ở hiện tại của bản thân và bố, mẹ, vợ, chồng…) Vui lòng khai đầy đủ.

&nbsp từ   xã, (phường), huyện, tỉnh, thành phố.)

&nbsp – Nơi đăng ký làm thủ tục hải quan: …………………………………………………………………………………….

&nbsp– Dân tộc:…………………………………………………Tôn giáo……………………

&nbsp– Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:……………………………………………………………………………………………….

&nbsp– Ngày vào Đảng : …………Ngày chính thức :……………..

&nbsp Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (ghi rõ chức vụ Đảng, Chính quyền, đoàn thể, cấp bậc): ............................... .................................................... ................. …………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp– Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp– Trình độ lý luận chính trị: …………………………………………………….

&nbsp - Quá trình làm việc

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp– Phần thưởng:

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp– Kỷ luật

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

  1. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH
  2. Đầu tiên . Bố

&nbsp– Họ và tên: ………………Sinh năm……………………

&nbsp– Quê quán: ……………………………………………………………………………………

&nbsp – Nơi đăng ký làm thủ tục hải quan: ……………………………………………………………………………………………….

&nbsp– Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………

&nbsp– Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác……………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp– Thái độ chính trị:

&nbsp+ Trước Cách mạng Tháng Tám 1945:………………………………………………………..

&nbsp…………. ………………………………………………………………………………………………

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp+ Trong kháng chiến chống Pháp:………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………………

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp.+ Từ 1954 đến nay……………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbspBạn có phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không?

  1. Bằng tiếng mẹ đẻ

&nbsp– Họ và tên: ………………Sinh năm……………………

&nbsp– Quê quán: ……………………………………………………………………………………………….

&nbsp – Nơi đăng ký làm thủ tục hải quan: ……………………………………………………………………………………………….

&nbsp– Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………..

&nbsp– Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp – Thái độ chính trị :

&nbsp+ Trước Cách mạng Tháng Tám 1945:……………………………………………………….

&nbsp…………. ………………………………………………………………………………………………

&nbsp+ Trong kháng chiến chống Pháp:………………………………………………………

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp.+ Từ 1954 đến nay……………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………………..

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbspBạn có phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không?

  1. 3 . Bố vợ (hoặc bố vợ)

Xem thêm: next là gì

&nbsp– Họ và tên: ………………Sinh năm…………………….

&nbsp– Quê quán: …………………………………………………….

&nbsp – Nơi đăng ký làm thủ tục hải quan: ……………………………………………………………………………………………….

&nbsp– Nơi ở hiện nay: …………………………………………………….

&nbsp– Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác : …………………………………………..

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp – Thái độ chính trị :

&nbsp+ Trước Cách mạng Tháng Tám 1945:………………………………………………………..

&nbsp…………. ………………………………………………………………………………………………

&nbsp+ Trong kháng chiến chống Pháp:………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………………

&nbsp+ Từ 1954 đến nay………………………………………………………..

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………………..

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbspBạn có phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không?

  1. Mẹ vợ (hoặc mẹ chồng)

&nbsp– Họ và tên: …………..Sinh năm…………………….

&nbsp– Quê quán: …………………………………………………….

&nbsp – Nơi đăng ký làm thủ tục hải quan: ……………………………………………………………………………………………….

&nbsp– Nơi ở hiện nay: …………………………………………………….

&nbsp– Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác : …………………………………………..

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp+ Trước Cách mạng Tháng Tám 1945:……………………

&nbsp…………. …………………………………………………….

&nbsp+ Trong kháng chiến chống Pháp:………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp.+ Từ 1954 đến nay……………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………………..

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbspBạn có phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không?

&nbsp

  1. Cha dượng, mẹ kế, người trực tiếp nuôi dưỡng mình và vợ (chồng) nếu có

&nbsp– Họ và tên: ………………Sinh năm…………………….

&nbsp– Quê quán: …………………………………………………….

&nbsp – Nơi đăng ký làm thủ tục hải quan: ……………………………………………………………………………………………….

&nbsp– Nơi ở hiện nay: …………………………………………………….

&nbsp– Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác : …………………………………………..

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp+ Trong kháng chiến chống Pháp:………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp+ Từ 1954 đến nay………………………………………………………..

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbspBạn có phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không?

&nbsp 6 Người phối ngẫu :

&nbsp– Họ và tên: ………………Sinh năm…………………….

&nbsp– Quê quán: …………………………………………………….

&nbsp – Nơi đăng ký làm thủ tục hải quan: ……………………………………………………………………………………………….

&nbsp– Nơi ở hiện nay: …………………………………………………….

&nbsp– Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác : …………………………………………..

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp– Thái độ chính trị:

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………………..

&nbsp.................................................. ....................................................

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbspBạn có phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không?

  1. Đứa trẻ: ( Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, nơi ở, hiện trạng

&nbsp chính trị qua các thời đại ).

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………………..

  1. Anh chị em ruột : ( Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, nơi cư trú

&nbsp hiện tại và thái độ chính trị qua các thời kỳ ).

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………….

&nbsp III. MỐI QUAN HỆ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ( Kê khai theo 9 vấn đề nêu tại Điều 8, chương III,

&nbsp Quy định 57-QĐ/TW nếu có anh, chị, em, cậu, cô, chú, bác định cư ở nước ngoài thì phải

&nbsp Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở trước khi ra nước ngoài, hiện làm nghề gì, ở đâu, thái độ chính

&nbsp phương pháp chữa trị hiện tại ) .

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp………………………………………………………………………………………………

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp……………………………………………………………………………………………….

&nbsp Người khai cam kết và ký tên …………..Ngày……tháng……năm 201

&nbsp Tôi xin cam đoan những điều trên là Xác nhận của cấp uỷ, thủ trưởng

&nbsp đúng, nếu có gì sai tôi xin lỗi cơ quan, đơn vị hoặc chính quyền địa phương.

&nbsp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tổ chức. ( Ký tên, đóng dấu )

&nbsp ( ký, ghi rõ họ tên)

&nbsp Ghi chú :- Vui lòng điền đầy đủ các thông tin trong mẫu sơ yếu lý lịch.

&nbsp – Tờ khai gia đình nếu là cha, mẹ, vợ, chồng…. mất

&nbsp vẫn phải kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsptag: sơ yếu lý lịch dùng để bảo vệ chính trị nội bộ Ông Cao Thắng Hoàng Trung Hải Hoài Linh Quản lý nghĩa vụ quân sự làm việc trong excel thành viên t ara got7 hoàn cảnh kinh tế cách viết hồ sơ cầu thủ u23 việt nam mẫu 126 tự a bca x13 2018 học giả dong trọng Vương Đình Huệ Phuong Number 02 Town Gym Hop m5 Sort Reviews Body 5b Verification Lê Quốc Tuấn Khoa Pug Vu Cuc Tuep Thu Trang Cris Devil Gamer Đoàn Ngọc Thị Đại Thuế Sơn Tùng m-tp t-ara máy móc thiết bị shanghai master thuong tam nguyên văn giới thiệu phần mềm kiểm chứng Nhân viên của Hương Giang có sao không nguyễn đức chung nhân từ trần phương vinh hưng trương định la thăng trường tôn to ca sĩ đào anh thư m tp ngôn ngữ bảng tóm tắt u22 nhật kim quang bình chọn 2 phòng xử lý nước thải Big Bang Thái Thanh Quý Song Joong Ki La Lâm Tế Trí Dũng Trinh Sinh Anh Hùng Chiếu Phim Ủng Hộ 2019 a-bca(x13)-2018 snsd snsd hoa minzy 05 đâu áp yeus c2 đâu thêm gil ha jack 1a phan sao miu triệu tài b5 dân kinh doanh có điều kiện về antt hải ngoại Soobin Ba Pu Giảng Đà Nẵng ghi cam kết nghề nghiệp coopmart xác nhận hướng dẫn đang tạo khi Chuyên tư vấn máy biến lời nói tích cực online Dam hari won toàn quốc chọn ngày theo thành phố mạnh hiền sĩ Thị Tiến ( mẫu b-bca (x13)-2018) Kelvin Khánh Khánh ô tổ yến chibi cứu tam giới phim mạnh Quỳnh báo cáo kết quả mùa đông chia khá 2017 nhân viên thể hình mtp sơ yếu lý lịch mẫu m5 thẩm tra xác minh nên yêu bản c2 công 5 cách ghi cv cá nhân tự nguyện m2 viết công chứng anh em nghĩ chiếu bhd thành viên đội exo hướng dẫn viết u23 việt nam cầu thủ đội tuyển 8 trang brom anh chị kim dương triệu vũ khúc gỗ Hương Giang idol Hà Tuấn tập lái hiền phó tướng Hoàng Trung Nghệ sĩ Hải Hoài Linh Jack ma Nhã Kỳ Lệ Hằng Nguyễn Thiện online obama Wanna One Phạm Bình nghĩa vụ quân sự 2018 wendy thảo tình hình kinh tế Ở Đinh La Thăng 4a cô dâu 61 tuổi thân thiết tiếng anh tường trình Trường Quang liệt kê trọng điểm chuyên môn, tìm kiếm thông tin, một người trên mạng, blackpink shark 2019, chủ tịch nước, thị đoàn xe tăng, no. 05 vệ qd 126 1a-bca(x13)-2014 chạy phim Tam Sinh Thập Lý Đào Hoa là máy pha cafe và thiết bị trần nhôm Quỳnh kiếp kiếp Mai Văn Trinh ép cọc thầy Ngọc Huỳnh Đức Thơ về phần mềm miễn phí quản lý song hye kyo running man học nghiệp tại đà nẵng hoạch định dân dụng tieu me Trong ts ts dong Phong đề xuất tóm tắt chi xuân đường 1 7 cưới Phương thú violympic 2017 02 âm lịch điện ảnh thu 20 phiếu 5b jong un download 2b bca x18 2009 chị em ủng hộ bb l Lịch Anh Vũ

&nbsp

Xem thêm: function là gì