attention là gì

/ə´tenʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự chú ý
to pay attention to
chú ý tới
to attract attention
lôi cuốn sự chú ý
Sự siêng sóc
to receive attention at a hospital
được bảo vệ chữa trị bên trên một căn bệnh viện
( số nhiều) sự quan tâm, sự chu đáo với ai
to show attentions to lớn somebody
ân cần thiết chu đáo với ai
(quân sự) vẻ đứng nghiêm
Attention!
nghiêm!
to come to lớn (stand at) attention
đứng nghiêm

Cấu trúc kể từ

to lớn catch sb's attention
khiến ai nên để ý, lôi cuốn sự để ý của ai
to lớn give one's undivided attention to lớn sth
hết mức độ để ý cho tới điều gì
Là người hoặc vật có một không hai được nhằm ý cho tới, được ai quan trọng đặc biệt quan liêu tâm
to lớn snap to lớn attention
nhanh chóng nhập vẻ nghiêm
for the attention of sb
(ở đầu thư) gửi mang lại ai

Chuyên ngành

Kỹ thuật công cộng

chú ý
sự bảo dưỡng
sự siêng sóc

Kinh tế

chăm sóc
sự chú ý

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
absorption , application , assiduity , consideration , contemplation , debate , deliberation , diligence , engrossment , heed , heedfulness , immersion , industry , intentness , mind , scrutiny , study , thinking , thought , thoughtfulness , awareness , big rush , brace , concern , consciousness , looking after , ministration , notice , observation , recognition , regard , spotlight , tender loving care , tlc , treatment , attentiveness , concentration , regardfulness , cognizance , espial , mark , note , observance , remark , addresses , advertence , advertency , alertness , circumspection , civility , complaisance , courtesy , deference , devoirs , ear , fixation , limelight , mindfulness , obedience , perception , prevenience , respect , vigilance , watchfulness

Từ trái khoáy nghĩa