at là gì

Bản dịch

Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at

Bạn đang xem: at là gì

expand_more Thân mời mọc chúng ta... cho tới tham gia lễ trở thành hít của... và... vào ngày... bên trên...

When one looks at the statistics, one can see that…

Nhìn vào số liệu này, tớ rất có thể Kết luận rằng...

We would be delighted if you would join us on..at…for…

Chúng tôi van trân trọng mời mọc chúng ta cho tới cộng đồng sướng nằm trong công ty chúng tôi vào ngày... bên trên... nhân ngày...

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…

expand_more Biểu thiết bị đã cho chúng ta biết... sở hữu khunh hướng tăng lên, đạt đỉnh ... rồi ổn định quyết định nút...

From everybody at…, get well soon.

Mọi người ... chúc chúng ta chóng khỏe mạnh.

The graphs show a plateau at the level of…

Trong biểu thiết bị, tớ rất có thể thấy số liệu lưu giữ nút...

I have known...for...months / years in my capacity as...at… .

expand_more Là... tại..., tôi biết... và đã được... tháng/năm.

Xem thêm: youth là gì

Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at

Thân mời mọc chúng ta... cho tới tham gia lễ trở thành hít của... và... vào trong ngày... tại...

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…

expand_more Biểu thiết bị đã cho chúng ta biết... sở hữu khunh hướng tăng lên, đạt đỉnh ... rồi ổn định quyết định nút...

From everybody at…, get well soon.

Mọi người ... chúc chúng ta chóng khỏe mạnh.

The graphs show a plateau at the level of…

Trong biểu thiết bị, tớ rất có thể thấy số liệu lưu giữ nút...

I have known...for...months / years in my capacity as...at… .

expand_more Là... tại..., tôi biết... và đã được... tháng/năm.

Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at

Thân mời mọc chúng ta... cho tới tham gia lễ trở thành hít của... và... vào trong ngày... tại...

Xem thêm: life expectancy là gì