advances là gì

/əd'vɑ:ns/

Thông dụng

Danh từ

Sự tiến bộ lên, sự tiến bộ cho tới, sự tiến bộ bộ
thành tựu
Sự thăng tiến bộ, sự thăng quan lại tiến bộ chức
Sự tăng giá
Tiền bịa trước, chi phí trả trước
(số nhiều) điều nghiền tỉnh
to make advances đồ sộ a pretty girl
theo ve vãn một cô nàng đẹp
(điện học) sự sớm pha

Ngoại động từ

Đưa lên, thể hiện phía trước
Đề xuất, fake ra
to advance an opinion
đưa rời khỏi một ý kiến
Đề bạt, thăng chức (cho ai)
Làm mang đến tiến bộ cỗ, thực hiện tiến bộ mau (khoa học tập...)
Thúc đẩy (sự việc...)
Tăng, tăng lên
to advance a price
tăng giá
Trả trước, bịa trước
to advance a sum of money
đặt trước (ứng trước) một trong những tiền

Nội động từ

Tiến lên, tiến bộ cho tới, tiến bộ bộ
to advance in one's studies
tiến cỗ nhập học tập tập
to advance in the world
đang lên, đang được tiến bộ bộ
Tăng, tăng lên
to advance in price
giá tăng lên

Tính từ

advance party
nhóm cút trước, group chi phí trạm
advance booking
sự ĐK trước để lưu lại chỗ
advance copy
ấn bạn dạng fake mang đến người sáng tác trước lúc xuất bản

Cấu trúc từ

in advance
trước, sớm
to pay in advance
trả chi phí trước
in advance of
trước, cút trước
Marx's ideas were in advance of his age
Những tư tưởng của Mác đã từng đi trước thời đại của người

hình thái từ

  • V_ed : advanced
  • V_ing : advancing

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự tiến bộ, chừng sớm

Cơ khí & công trình

độ sớm
sự tiến bộ tới
sự vượt
tiến trước
trả trước
tạm ứng

Hóa học tập & vật liệu

tiến lên
vượt lên

Ô tô

góc tiến công lửa sớm
sớm

Xây dựng

khoản t ứng
sự dải khấu
sự tiến bộ bộ
tiền tạm thời ứng

Điện

đẩy (chổi điện)
sự sớm (pha)

Điện tử & viễn thông

tiền chi phí trước
tiền ứng trước

Kỹ thuật công cộng

cho vay mượn tiền
đánh lửa sớm
advance ignition
sự tiến công lửa sớm
advance mechanism, vacuum
đánh lửa sớm vị chân không
automatic spark advance
đánh lửa sớm tự động động
spark advance
sự tiến công lửa sớm
spark-advance
bộ tiến công lửa sớm
the ignition needs more advance
cần tiến công lửa sớm hơn
vacuum advance (mechanismor unit)
sự tiến công lửa sớm chân không
sự moi lò tiến
sự cút trước
sự sớm
sự sớm pha
sự tăng lên
sự tiến
advance of the spindle
sự tiến bộ của trục
sự tiến bộ lên

Giải quí EN: To move forward or along some route or path; specific uses include:to cause some sự kiện đồ sộ occur at an earlier time..

Xem thêm: vegetarian là gì

Bạn đang xem: advances là gì

Giải quí VN: Chuyển động về phần bên trước hoặc dọc từ một con phố hoặc lộ trình; nghĩa thông dụng: thực hiện cho 1 vụ việc xẩy ra sớm rộng lớn.

trước
advance booking
sự bịa (hàng) trước
advance booking charter
hợp đồng ĐK vé trước
advance borehole
lỗ khoan trước
advance charge
thanh toán trước
advance copy
bản sao trước
advance deposit
vật bịa, gửi chi phí trước
advance freight
cước ứng trước
advance information
thông tin tưởng cút trước
advance notification
sự khai báo trước
advance notification
sự thông tin trước
advance payment
sự trả trước
advance potential
thế vị trước
advance publication
sự công phụ thân trước
advance publication
sự xuất bạn dạng trước
advance purchase excursion fare (APEX)
giá vé cút máy cất cánh mua sắm trước
block section in advance
phân khu vực đóng góp đàng phía trước
Freight, Advance
cước ứng trước
salary advance
tiền trả trước (cho) lương bổng bổng
thanks advance
cảm ơn trước
vượt qua

Kinh tế

cải tiến
nâng (giá)
nâng cao (kỹ thuật)
sự nâng lên (giá cả)
sự tăng
sự ứng trước
advance of royalties
sự ứng trước chi phí nhuận bút
tăng
advance-decline (A-D)
tăng giá
tăng giá
tiền trả trước
advance remittance
sự gửi chi phí trả trước qua chuyện bưu điện
trả trước
advance không tính phí of interest
tiền lãi ko trả trước
advance money on security
tiền bảo hội chứng trả trước
advance premium
phí bảo đảm trả trước
advance primitives
các khoản trả trước ban đầu
advance refunding
sự trả trả trước
advance remittance
sự gửi chi phí trả trước qua chuyện bưu điện
cash in advance
tiền mặt mũi trả trước
freight paid in advance
vận phí đang được trả trước
money paid in advance
tiền trả trước
paid in advance
đã trả trước
payable in advance
phải trả trước
payment in advance
sự trả trước chi phí hàng
ứng trước (tiền cọc...)

Địa chất

tiến chừng, sự tiến bộ lên, sự dịch chuyển

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
beforehand , earlier , early , first , foremost , forward , in front , in the forefront , in the lead , leading , previously , prior , antecedent , anterior , precedent , preceding , previous , accelerated , advanced , deep , metastatic , precocious , senior , superior , tramontane , ultramontane , upward
noun
advancement , headway , impetus , motion , progress , progression , amelioration , betterment , boost , break * , breakthrough , buildup , development , enrichment , furtherance , gain , go-ahead * , growth , increase , promotion , rise , step , up , upgrade , upping , accommodation , allowance , bite * , credit , deposit , down payment , floater , front money * , hike , loan , prepayment , retainer , rise * , score , stake , take * , touch * , march , increment , jump , raise , approach , overture , aggrandizement , anabasis , ante , appreciation , augmentation , elevation , encroachment , enhancement , escalation , evolution , exacerbation , gradation , graduation , incursion , infringement , inroad , offer , preferment , proffer , proposal , quantum jump , quantum leap , tender , trespass
verb
accelerate , achieve , bring forward , come forward , conquer , continue ahead , continue on , dispatch , drive , elevate , forge ahead , gain ground , get ahead , get green light , get there , get with it , go ahead , go forth , go forward , go great guns , go places , go đồ sộ town , hasten , launch , make headway , make the scene , march , move on , move onward , move up , press on , proceed , progress , promote , propel , push ahead , push on , quicken , send forward , skyrocket * , tốc độ , step forward , storm , adduce , allege , ballyhoo , beat the drum for , benefit , boost , cite , encourage , foster , further , get ink for , hype * , introduce , lắc forward , make a pitch for , offer , plug * , present , proffer , puff * , push , put forward , put on the map , serve , mix forth , splash , spot , submit , suggest , throw spotlight on , urge , furnish , lend , loan , pay , provide , break the ngân hàng , develop , enlarge , get fat , get rich , grade , grow , hit pay dirt , hit the jackpot * , improve , magnify , make a killing , make out * , multiply , pan out * , prefer , prosper , raise , strike gold , strike it rich , thrive , up , upgrade , uplift , get along , move , pose , propound , forward , jump , ascend , climb , mount

Từ trái ngược nghĩa

noun
halt , hesitation , recession , stop , withdrawal , block , failure , impediment , stagnation , decline , deterioration , retreat , retrogradation , retrogression
verb
back down , halt , hesitate , recede , retreat , retrogress , stop , turn , withdraw , yield , decrease , take back