adopt là gì

Công cụ cá nhân
 • /əˈdɒpt/

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đỡ đầu

  Kỹ thuật công cộng

  chấp nhận
  thông qua

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  accept , adapt , affiliate , affirm , appropriate , approve , assent , assume , borrow , embrace , endorse , espouse , follow , go down the line , go in for , imitate , maintain , mimic , opt , ratify , seize , select , tư vấn , take on , take over , take up , tap , use , utilize , choose , foster , naturalize , pick , raise , take in , pass , sanction , advocate , employ , enact , father , practice , receive , take

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: adopt là gì

  Xem thêm: fee là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ