academic là gì

/ˌækəˈdɛmɪk/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) học tập viện; (thuộc) ngôi trường đại học
(thuộc) viện hàn lâm
Có đặc thù học tập thuật
an academic debate
một cuộc bàn bạc sở hữu đặc thù học tập thuật
Lý thuyết suông, trừu tượng, ko thực tế
an academic question
một yếu tố trừu tượng, một yếu tố ko thực tế
(văn nghệ) kinh viện
academic painting
hội hoạ kinh viện
(thuộc) phe phái triết học tập Pla-ton

Danh từ

Hội viên học tập viện
Viện sĩ
Người vượt lên nệ kinh viện
( số nhiều) lập luận trọn vẹn lý thuyết
( số nhiều) nón áo ĐH (của GS và học viên ĐH ở Anh)

Chuyên ngành

Kinh tế

giáo sư đại học

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
bookish , book-learned , college , collegiate , erudite , intellectual , learned , pedantic , scholarly , scholastic , studious , university , abstract , closet , conjectural , formalistic , hypothetical , notional , speculative , theoretical , donnish , inkhorn , literary , pedantical , theoretic , didactic , doctrinaire , interdisciplinary , lettered , platonic , postulatory , professorial , suppositional
noun
academician , lecturer , professor , pupil , scholar , scholastic , student , tutor , academe , academia , academy , bookish , classic , collegiate , colloquium , educated , erudite , formal , ivory tower , learned , pedantic , quodlibetic , scholarly , school , seminar , teacher , theoretical , unreal

Từ trái ngược nghĩa